การพัฒนางานออกแบบโลหะภัณฑ์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนด้วยการปรับลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Main Article Content

สมประสงค์ รุ่งเรือง
ชัยรักษ์ ดีปัญญา

Article Details

How to Cite
รุ่งเรือง ส., & ดีปัญญา ช. (2018). การพัฒนางานออกแบบโลหะภัณฑ์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนด้วยการปรับลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. Asian Creative Architecture, Art and Design, 25(2), 190–199. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/109035
Section
Research Articles