ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศชุมชนลุ่มแม่น้ำเลยกับการเปลี่ยนแปลง, The Relationship between Ecological Community on Loei River Basin and Changes

Main Article Content

อำภา บัวระภา

Abstract

Abstract


        Rivers and watersheds, changing seasonally, are important areas of Loei Province. In Wang Saphung district, during rainy season this district and adjacent areas are seasonally inundated by
high level of floodwater, but there is very low water level in winter. Human settlement is located close to the Loei River. People have adapted the land use in relation to season changes, including rainy, summer, and
winter, for instance, fishing, vegetable planting, animal farming, bathing, cloth washing, and resting. These various activities associated with natural changes creating the Loei River community’s eco system. In the past, both the nature and community looked after the watershed. However, the changes in the socio-economic system make the community change its way of life. Factors including expansion of farmland and waterfront cultivation made farmers accelerate framing growth by using chemicals, and community’s disposal of wastewater from homes and shops without treatment deteriorate the ecosystems. Some parts of the river are seriously dry during  the drought, then solving the problem by dredging. Thus, the ecosystem has been deteriorated. The watershed fish and indigenous plants have been disappeared. The community has abandoned the lifestyle that once bound and rely on the river. Community identity is fading. The purposed solutions are consciousness stimulation and law enforcement along with design, such as the construction of a stepped dam, a natural weir, tree plantation for reducing soil erosion, wastewater treatment using plants and the design of waterfront dam is to support community recreation linking the community and the river in the changing of contexts and lifestyles.


Keywords: Watershed Area, Ecological Community, Ecological Culture

Article Details

How to Cite
บัวระภา อ. (2018). ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศชุมชนลุ่มแม่น้ำเลยกับการเปลี่ยนแปลง, The Relationship between Ecological Community on Loei River Basin and Changes. Asian Creative Architecture, Art and Design, 26(1), 1–12. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/132374
Section
Research Articles

References

เกษม จันทร์แก้ว (2554). พื้นที่ลุ่มน้ำ. เข้าถึงได้จาก https://www.siamensis.org/article/34571.

กลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเลย. (26 ตุลาคม 2559). สัมภาษณ์โดย อำภา บัวระภา. วิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำเลย
ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน. บ้านฟากเลย บ้านน้อยเหนือ บ้านท่าสวนยา บ้านห้วยทรายคำ อำเภอวังสะพุง.

กลุ่มชาวบ้านที่ปลูกผักริมน้ำ. (11 กุมภาพันธ์ 2560). สัมภาษณ์โดย อำภา บัวระภา. วิถีชีวิตการปลูกพืชในลุ่มน้ำเลย.
บ้านน้อยเหนือ/บ้านท่าสวนยา อำเภอวังสะพุง.

ชาวบ้านที่หาปลา (11 กุมภาพันธ์ 2560). สัมภาษณ์โดย อำภา บัวระภา. วิถีชีวิตการหาปลาของชุมชนลุ่มน้ำเลยใน
ฤดูกาลต่างๆ. อำเภอวังสะพุง.

ถาวร จำศักดิ์. (26 ตุลาคม 2559). สัมภาษณ์โดย อำภา บัวระภา. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนลุ่มน้ำเลย. บ้านน้อยเหนือ
อำเภอวังสะพุง.

ทาน บัวระภา. (24 ตุลาคม 2559). สัมภาษณ์โดย อำภา บัวระภา. การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอำเภอวังสะพุงตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน. บ้านน้อยเหนือ อำเภอวังสะพุง.

นวณัฐ โอศิริ. (2545). ภูมิทัศน์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาเพื่อการประหยัดพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่บ้าน
ตาลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่. ในสาระศาสตร์: การประชุมวิชาการประจำปีสถาปัตยกรรมและ
ศาสตร์เกี่ยวเนื่อง. กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นาถ พันธุมนาวิน. (2523). สังคมวิทยาชนบท. กรุงเทพมหานคร: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เบญจวรรณ นาราสัจจ์. (2552). ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.

ยุกติ มุกดาวิจิตร. (2538). วัฒนธรรมชุมชน: วาทศิลป์ และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์. กรุงเทพมหานคร: ฟ้าเดียวกัน.

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. (2525). การพัฒนาชนบท: เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร:
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ลัน จำศักดิ์. (26 ตลุ าคม 2559). สัมภาษณ์โดย อำภา บัวระภา. วิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำเลยและการทำสวนผักในพื้นที่
ลุ่มน้ำเลย. บ้านน้อยเหนือ อำเภอวังสะพุง.

ศนิ ลิ้มทองสกุล. (2549). ภูมิทัศน์พื้นถิ่นของหมู่บ้านชนบทในชุมชนชาวมุสลิมในประเทศไทย. วารสารวิชาการคณะ

สถาปัตยกรรมและการวางผัง. 4(2), 143-154.
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย (2559). เลย. เข้าถึงได้จาก https://loei.go.th/data.