สหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างการกระจุกตัวเชิงอุตสาหกรรมกับปัจจัยด้านแรงงานในประเทศไทย, Spatial Correlation between Industrial Concentration and Labor Related Factors in Thailand

Main Article Content

ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ

Abstract

Abstract


        The growth of industrial sectors dispersed across the country. Several factors are proved to be spatially correlated with industrial concentration in a specific location. Labor related factors are ones amongst
those. The main objective of this study is to verify the spatial correlation structure between industrial concentration and labor related factors in Thailand. It is interesting to examine further in depth whether the relationship structure is consistent across spatial aggregation levels. The study aims to scrutinize the relationship structure between 4 sets of labor related factors and industrial concentration, represented by number of factories in 2016 by Department of Provincial Administration (DOPA) located in a specific area, across 3 different spatial aggregation levels, using Pearson’s correlation technique. Findings of this study reveal that all labor related factors are positively, spatially correlated with number of factories located in the area. Moreover, all relationships are found to be consistent across spatial aggregation levels. According to the results, the spatial correlation structure between industrial concentration and labor related factors is found to be consistent across spatial aggregation levels. The findings can be further applied to explore spatial relationship between local industrial development and national industrial policy.


Keywords: Spatial Correlation, Industrial Concentration, Labor, Thai

Article Details

How to Cite
เตชะโพธิวรคุณ ช. (2018). สหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างการกระจุกตัวเชิงอุตสาหกรรมกับปัจจัยด้านแรงงานในประเทศไทย, Spatial Correlation between Industrial Concentration and Labor Related Factors in Thailand. Asian Creative Architecture, Art and Design, 26(1), 41–57. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/132480
Section
Academic Articles

References

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2552). การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation). เข้าถึงได้จาก https://www.crc.ac.th/online/75106/20091117092414.doc.

อิศรัฏฐ์ รินไธสง. (2560). การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ Correlation Analysis. เข้าถึงได้จาก. www.edu.tsu.ac.th/major/.../บทที่%2018%20การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์.doc.

Bylund, E. (1960). Theoretical consideration regarding the distribution of settlements in inner north Sweden. Geografika Anoler, 42(4), 225-231.

Diekhoff, G. (1992). Statistics for the social and behavioral science: univariate, bivariate, multivariate. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown., 211.

Doxiadis, C.A. (1976). Action for Human Settlements. New York: W.W.Norton.

Tobler W., (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. Economic Geography, 46(Supplement): 234-240.


ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์

กรมการจัดหางาน. (2559). สถานการณ์ว่างงาน และความต้องการแรงงาน. เข้าถึงได้จาก https://www.doe.go.th/prd/lmia/knowledge/param/site/131/cat/92/sub/0/pull/category/view/list-label?page=2.

กรมการจัดหางาน. (2559). จำนวนกำลังแรงงานนอกภาคการเกษตร พ.ศ. 2559. เข้าถึงได้จาก https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/lmia_th/34fabf6cec5c6eb59b6b5c744b93ec58.pdf

กรมการปกครอง. (2559). ระบบสถิติการลงทะเบียน: สถิติประชากรและบ้าน – จำนวนประชากรแยกรายอายุ. เข้าถึงได้จาก https://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2557). ขั้นตอนการพิจารณาขออนุญาตโรงงาน. เข้าถึงได้จาก https://www.diw.go.th/hawk/form/การพิจารณาอนุญาตโรงงาน.pdf.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2559). สถิติโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ขยายกิจการ และเลิกกิจการ ในรอบปี 2551-2559. เข้าถึงได้จาก https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss60.

กระทรวงแรงงาน. (2560). ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8). เข้าถึงได้จาก
https://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/pdf/aihmprakaasatraakhaacchaangkhantam_khamchiiaecchng_ch8.pdf.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2559). สถานภาพแรงงาน จำนวนผู้มีงานทำ จำนวนว่างงาน. เข้าถึงได้จาก https://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries03.html.