กระบวนการออกแบบผังแม่บทศูนย์การเรียน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจังหวัดกาญจนบุรี, The Master Plan Design Process of Pathumwan Institute of Technology’s Learning Center, Kanchanaburi

Main Article Content

รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ
ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์

Abstract

Abstract


        Pathumwan Institute of Technology wants to develop a master plan with details for the area of 148,256 sq.m. at Wangdueng, Muang District, Kanchanaburi Province. Master plan is designed in response to five
concepts; 1) advancement in technological educations, 2) engineering and science, 3) history and environment, 4) harmony and co-development with community, and 5) moral and ethical development, integrating features and facilities encouraging the living in harmony between teachers and students as similar as Taksila in ancient India ancient. In the master plan, the land lot are divided into two parts. The north side is a large residential area for teachers, staff, and students. On the south side there is a large study area connecting 3 parts, residential area, library and laboratory, and main restaurant with 24-hours accessibility. The five concepts are brought into the physical built-environments. For technological education concept, small group-meeting rooms with teaching technologies are in the open space on the first floor of the main study building, allowing both group and individual meeting occur. For engineering and science concept, there is a 24-hour research center as professional workshop for students. For the history and environment concept, small historical exhibition areas are provided along the canal; the museum emphases on the important of the local historical context. For harmony and co-working with the community concept, relationship center is provided as the meeting service, knowledge services, and repairing services for the community. For ethical and moral development concept, the concept encourages co-living among teachers, staff, students, and adjacent communities. Eventually, the master plan is developed as the design guideline to control future designs and constructions of the project.


Keywords: Design Process, Master Plan, Design Concept, Community Participation

Article Details

How to Cite
วงศ์มหาศิริ ร., & ลี้สุรพลานนท์ ธ. (2018). กระบวนการออกแบบผังแม่บทศูนย์การเรียน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจังหวัดกาญจนบุรี, The Master Plan Design Process of Pathumwan Institute of Technology’s Learning Center, Kanchanaburi. Asian Creative Architecture, Art and Design, 26(1), 108–123. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/132598
Section
Research Articles

References

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. (2543)
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี.

รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ และธีรชัย ลี้สุรพลานนท์. (2557). โครงการการดำเนินโครงการจัดทำผังแม่บทของสถาบันเทคโนโลยี-ปทุมวัน ณ จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. (2557) เกี่ยวกับสถาบัน (ออนไลน์) http://www.pit.ac.th/2014/index.php/about.html

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. (2557) พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (2547). (ออนไลน์) http://www.pit.ac.th/2014/index.php/component/k2/276.html

สำนักทะเบียนและประมวลผล. (2555) ตารางสอนประจำปีพ.ศ. 2555 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. กรุงเทพมหานคร:ไม่ทราบสถานที่พิมพ์.

อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ. สงคราม 9 ทัพ. กาญจนบุรี: ไม่ทราบสถานที่พิมพ์, ไม่ทราบปีที่พิมพ์.