การประยุกต์ใช้เครื่องบินบังคับอัตโนมัติ เพื่อสร้างฐานข้อมูลแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับงานสถาปัตยกรรมผังเมือง กรณีศึกษา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

Main Article Content

ธราวุฒิ บุญเหลือ

Abstract

Abstract


        This paper presents the applying of Drone for generating a geography information on Building Information Modeling (BIM) for the area of urban architecture. This geography information can be used for developing better environment for example building information, coverage/land use and ground imagery. This geography information can be drawn from many sources or can be used to create model builder Autodesk Infraworks program. However, such geography information is not up to date, and cannot demonstrate all detail of the existing area; therefore, there is the limitation for site analysis and urban design process. Applying Drone for generated building information modeling (BIM) for urban architecture can be a useful methodology for urban designer and related fields. It can be used for analysis an area for urban design process, and can be use to understand urban context and surrounding in three dimension. Moreover, it can apply the aerial photography to add data source as a base map, which have very high resolution and up to date. This paper explains the process to create an aerial photography by Drone, and using related programs, technique as well as all equipment that can be the method for analysis an urban planning. The outcome of aerial photography covers the area approximately 1 sq.km., which can be used as the data sources on Autodesk Infraworks program under the concept of Building Information Modeling (BIM). This paper uses the case study of Wat Phra Tat Phanom Woramahawihan and surrounding areas of that Phanom District, Nakhon Phanom Province as the geography information for the case study area.


Keywords: Drone, Aerial Photography, Building Information Modeling, Urban Architecture

Article Details

How to Cite
บุญเหลือ ธ. (2018). การประยุกต์ใช้เครื่องบินบังคับอัตโนมัติ เพื่อสร้างฐานข้อมูลแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับงานสถาปัตยกรรมผังเมือง กรณีศึกษา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม. Asian Creative Architecture, Art and Design, 26(1), 137–148. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/132645
Section
Academic Articles

References

กิตติศักดิ์ ศรีกลาง. (2558). อากาศยานไร้คนขับ กับ งานโฟโตแกรมเมตรี. กรุงเทพฯ: โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร.

กรมแผนที่ทหาร. (2556). ระบบให้บริการข้อมูลของหน่วยงานกรมแผนที่ทหาร. เข้าถึงได้จาก: http://www.rtsd.mi.th/.

กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2559). โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนชายแดนบ้านธาตุพนมสามมัคคี จังหวัดนครพนม. กรุงเทพฯ: สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ.

ธราวุฒิ บุญเหลือ. (2557). การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อจัดทำภาพถ่ายทางอากาศ กรณีศึกษาพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 2557
ฉบับที่ 63, 55-68.

ไพศาล สันติธรรมนนท์, ภาณุ อุทัยศรี และธีระภัทร ชื่นชม. (2554). สนามทดสอบการทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ.เอกสารประกอบการประชุม. กรมที่ดินร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). (2555). ผลิตภัณฑ์และการบริการ. เข้าถึงได้จาก: http://www.gistda.or.th/gistda_n/index.php/service.

วิชัย เยี่ยงวีรชน. (2555) การสำรวจรังวัด: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัจฉริยะ มีชัยพิทักษ์สกุล และคณะ (2558). อากาศยานไร้คนขับกับงานโฟโตแกรมเมตร.เอกสารสรุปผลการศึกษาค้นคว้ารายกลุ่มรายวิชาโฟโตแกรมเมตรี. โรงเรียนแผนที่. กรมแผนที่ทหาร หน้า 24-25.

Ahmad, A. (2011). Digital Mapping Using Low Altitude UAV. Pertanika J. Sci. & Technol, 19 (51-58). ISSN 0128-7680.

Bing Map. (2017) access the information from: https://www.bing.com/maps. Fahlstrom, P. and Gleason, T. (2012). Introduction to UAV System. West Sussex: John Wiley and Son.

Google Map. (2017) access the information from: https://www.google.co.th/maps.James, S. Aber, J.S., Irene, M. and Johannes, B.R. (2010). Format Aerial Photography, Principles Techniques
and Geoscience Applications. Oxford: Elsevier Publisher.

Joanne, B. (1999). Aerial photography. Wollongong: Five Islands Press.

World Heritage. (2011). Preparing World Heritage Nominations (Second Edition). New York: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.