สงฆ์กับกิจกรรมการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าไม้: กรณีศึกษา พระราชวิสุทธิมุนี (หลวงพ่อเยื้อน ขฺนติพโล) พุทธอุทยานวัดเขาศาลา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

Main Article Content

นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์

Abstract

Abtract


         This research aimed to study the achievement on forest landscape conservation work by Phra Ratchawisutthimunee (Yearn Kantipalo), the monk at Khao Sala Buddhist Temple, in the province of Surin.
From the data collection through the in-depth interviews and the empirical research, the finding revealed that Phra Ratchawisutthimunee conservation work’s method started from the most damaged area of the forest the from wood poachers then applied the landscape conservation activities from making reservoir, preventing forest fire as well as creating the plan to protect the forest from poachers and limit the expansion of farming.


Keyword: Yearn Kantipalo, Forest Conservation, Forest Landscape, Amphoe Buachet, Surin Province

Article Details

How to Cite
ไตรรัตน์วงศ์ น. (2018). สงฆ์กับกิจกรรมการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าไม้: กรณีศึกษา พระราชวิสุทธิมุนี (หลวงพ่อเยื้อน ขฺนติพโล) พุทธอุทยานวัดเขาศาลา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์. Asian Creative Architecture, Art and Design, 26(1), 149–159. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/132716
Section
Research Articles

References

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. (2558 ก.) สาเหตุของไฟป่า. เข้าถึงได้จาก:
https://www.dnp.go.th/forestfire/FIRESCIENCE/lesson%201/lesson1_6.htm

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. (2558 ข.) การฟื้นฟูป่า. เข้าถึงได้จาก:
https://www.dnp.go.th/rsd/data/rehab.asp

กองกำลังสุรนารี. (2557). กองกำลังสุรนารี ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 35 กับภารกิจป้องกันการรุกล้ำ
อธิปไตย รักษาความสงบมั่นคงของประเทศ. เข้าถึงได้จาก: https://pr.prd.go.th/surin/ewt_news.php?nid=3744

มูลนิธิชัยพัฒนา. (2558). ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
เข้าถึงได้จาก: https://www.chaipat.or.th/site_content/68-4/254-theory-developed-forestrestoration.html.

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์. (2546). คู่มือโครงการวิจัย หกสิบปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดิน.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์. (2559). พระสงฆ์กับกิจกรรมการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าไม้: กรณีศึกษาพระราชวิสุทธิมุนี (หลวง
พ่อเยื้อน ขฺนติพโล) พุทธอุทยานวัดเขาศาลา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พระมหาเฉลิมเกียรติ จิรวฑฺฒโน. (2557). วัดเขาศาลาฯ จ.สุรินทร์ อนุรักษ์ป่าไม้ตามแนววิถีพุทธ. เข้าถึงได้จาก:
https://www.oknation.net/blog/print.php?id=680759.

สวนเงินมีมา. (2558). บวชต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ. กรุงเทพฯ: บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. (2557). โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร). เข้าถึงได้จาก: https://km.rdpb.go.th/Project/View/8810.