การประยุกต์ศิลปะพื้นบ้านสู่ผลงานทัศนศิลป์ซึ่งส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ของนักศึกษาศิลปะในประเทศไทย, Application of Folk Arts to Visual Arts which Influence on the Creativity of Art Students in Thailand

Main Article Content

อธิวุธ งามนิสัย

Abstract

Abstract


        This article aims to study the background and identity of folk arts and local knowledge as well as the beginning of applying folk arts to visual arts of Thai artists, that art students use this knowledge to continue
their creation. This article also analyses the types of folk arts, including folk painting, wood craft, carving, pottery, knitting, basket weaving, local architecture and local entertainment. These influence the format, concept and process to create visual arts of art students. Thus this study shows the academic value, conservation, reviving art culture of the community, and cultivating new generations to realize the value of local knowledge and the contribution to art works that students apply folk arts to create visual arts and present to public.


Keywords: Folk arts, Local knowledge, Apply, Visual arts

Article Details

How to Cite
งามนิสัย อ. (2018). การประยุกต์ศิลปะพื้นบ้านสู่ผลงานทัศนศิลป์ซึ่งส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ของนักศึกษาศิลปะในประเทศไทย, Application of Folk Arts to Visual Arts which Influence on the Creativity of Art Students in Thailand. Asian Creative Architecture, Art and Design, 26(1), 304–321. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/132927
Section
Academic Articles

References

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์. (2557). นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ นักศึกษาสาขาศิลปกรรมชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่.

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์. (2555). 36 Year Thai Art Exhibition Anniversary Thai Art Department. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

ธนาคารกรุงเทพ. (2556). นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2556. กรุงเทพฯ: หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ธนาคารกรุงเทพ.

ธนาคารกรุงเทพ. (2557). นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2557. กรุงเทพฯ: หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ธนาคารกรุงเทพ.

ธนาคารกรุงเทพ. (2559). นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2559. กรุงเทพฯ: หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ธนาคารกรุงเทพ.

ธนาคารกรุงเทพ. (2560). นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2560. กรุงเทพฯ: หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ธนาคารกรุงเทพ.

นนทิกร กาญจนะจิตรา. (2557). การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557. กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงไทย.

บุญชัย เบญจรงคกุล. (2555). พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

ปนท ปลื้มชูศักดิ์. (2550). ศิลปวัฒนธรรมทางด้านทัศนศิลป์. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 601101 ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: กรมศิลป์การพิมพ์.

ภาควิชาศิลปะไทย. (2552). วิถีแห่งความเป็นไทย. เชียงใหม่: บริษัท โชตนาพริ้นท์ จำกัด.

วัฒนะ จูฑะวิภาต. (2545). ศิลปะพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สิปประภา.

วัฒนะ จูฑะวิภาต. (2552). ศิลปะพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. (2536). มรดกพื้นบ้าน ด้วยฝีมือและภูมิปัญญาชาวบ้าน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. (2546). ศิลปะชาวบ้าน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อมรินทร์.

สน สีมาตรัง. (2553). มหากาพย์ ภาพพิมพ์ ไม้แกะ ของ ประพันธ์ ศรีสุตา พ.ศ. 2504-2513. กรุงเทพฯ: หอศิลป์ วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุมาลี เอกชนนิยม. (2548). ฮูบแต้ม ในสิมอีสาน งานศิลป์สองฝั่งโขง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน.

สุวิทย์ จิระมณี. (2548). เอกสารคำสอน รหัสวิชา 630513 ศิลปะพื้นบ้านกับภูมิปัญญาไทย. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สวช. (2561). นโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ. เข้าถึงได้จาก: https://kanchanapisek.or.th/kp8/policy.htm.