การใช้เทอร์โมอิเลคทริค (TE) ประกอบหลังคาโลหะผลิตกระแสไฟฟ้า (Generating Power on Metallic Roof by Thermoelectric)

Main Article Content

สมมาตร ละใบยูโซ๊ะ
โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์
Joseph Khedari
ณรงค์ วัชรเสถียร

Abstract

บทคัดย่อ


บทความนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเลคทริคประกอบหลังคาโลหะ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า (MTR-PG)  โดยความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ ชุดทดสอบประกอบด้วย  (Solar Collector)  หลังคาโลหะ (พ่นสีดำ) ขนาด  0.70x0.70 ม. อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า (Thermoelectric Generator) ที่ประกอบด้วย แผ่นทองแดงขนาด 0.20x0.12 ม. เทอร์โมอิเลคทริค จำนวน 4 หน่วย ต่ออนุกรมจำนวน 1 ชุด แผงอลูมิเนียม (Heat Sink) และพัดลมระบาย (DC Fan) การทดลองกำหนดให้หลังคาโลหะ (พ่นสีดำ) และการระบายความร้อนของอุปกรณ์ โดยวิธีธรรมชาติ และการใช้พัดลมช่วยระบาย ในการระบายอากาศโดยธรรมชาติ วัดผลต่างของอุณหภูมิด้านร้อน และด้านเย็น  (Delta-T) ได้ 12°C (เฉลี่ย 8.6°C) และวัดได้สูงถึง 27°C) (เฉลี่ย 16°C) ในการระบายอากาศด้วยพัดลม โดยวัดค่าแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยได้เท่ากับ 0.12 V ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟได้ ซึ่งการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นพลังงานทางเลือก ต่องานสถาปัตยกรรมจะต้องมีการออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์ เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้ามากขึ้น


 


คำสำคัญ: เทอร์โมอิเลคทริค หลังคาแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์


 


Abstract


This paper presents the application of thermoelectric devices including electric metal roof. For the production of electricity (MTR-PG) by heat radiation from the sun. (Solar collector) metal roofs (Black) Size 0.70x0.70 m. power generation equipment. (Thermoelectric Generator) to include Copper sheet size 0.20x0.12 m., Thermo Electric 4 units per serial number of the first set, Aluminum plate (heat sink) and DC Fan. Experiments the metal roof (painted black) and natural cooling of the device. And using of a cooling fan. In natural ventilation. Measure the temperature difference between the hot and the cold side (Delta-T) at 12°C (average 8.6°C) and measure up to 27°C) in the cooling fan. By measuring the average voltage is 0.12 V. This can produce power up. In the utilization of alternative energy. Architecture has to be designed and equipment to get more power.


 


Keywords: Thermoelectric Roof Solar Collector Solar Energy

Article Details

How to Cite
ละใบยูโซ๊ะ ส., วิศิษฎ์ศักดิ์ โ., Khedari, J., & วัชรเสถียร ณ. (2014). การใช้เทอร์โมอิเลคทริค (TE) ประกอบหลังคาโลหะผลิตกระแสไฟฟ้า (Generating Power on Metallic Roof by Thermoelectric). Asian Creative Architecture, Art and Design, 16(1), 43–54. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/18515
Section
Academic Articles