ปัญหาทางกายภาพที่พบในตลาดค้าปลีก-ค้าส่งสัตว์เลี้ยง: กรณีศึกษาตลาดปลาสวยงาม ศรีสมรัตน์ (Physical problems in Retail-Wholesale Domestic Pet Markets: A Case Study of Srisomrat Ornamental Fish Market)

Main Article Content

วงศ์รัตน์ เจียกุลธร
สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน

Abstract

บทคัดย่อ

โครงการตลาดศรีสมรัตน์ เป็นแหล่งค้าส่งปลาสวยงาม พันธุ์ไม้น้ำและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่เดิมตลาดศรีสมรัตน์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตลาดสัตว์เลี้ยงแต่เนื่องจากตลาดซันเดย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ข้างเคียงและมีชื่อเสียงด้านธุรกิจปลาสวยงามได้ปิดตัวลงไปจึงทำให้ผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยย้ายเข้ามาจับจองพื้นที่ในตลาดศรีสมรัตน์มากขึ้น และดึงดูดให้ลูกค้าจำนวนมากเข้าใช้บริการ จนเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ บทความนี้นำเสนอการสำรวจสภาพกายภาพของตลาดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และสร้างข้อเสนแนะเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยได้สำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ใช้งานในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ค้าและลูกค้า ผ่านแบบสอบถามจำนวน 505 ชุด ผู้วิจัยได้สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานในประเด็นต่างๆ เช่น เส้นทางการสัญจรในตลาด การใช้พื้นที่ภายในตลาด ความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคสภาพแวดล้อมโดยรอบ และการบริการจัดการ และพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจากกลุ่มผู้ค้ากลุ่มผู้ซื้อนั้นมีผลสอดคล้องกัน คือ ความพึงพอใจที่มีต่อระบบสาธารณูปโภค อยู่ในระดับต่ำที่สุด ต่างจากความพึงพอใจที่มีต่อการใช้พื้นที่ภายในตลาดซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เพราะฉะนั้นปัญหาของระบบสาธารณูปโภคจึงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นลำดับแรก

 

คำสำคัญ: ตลาดค้าปลีก-ค้าส่งสัตว์เลี้ยง  การระบุปัญหา ธุรกิจปลาสวยงาม

การบริหารทรัพยากรทางกายภาพ

 

Abstract

Srisomrat Project is one is one the well-known retail and wholesale markets for ornamental fish, aquatic plants and pet accessories in Bangkok. It is Located on the land of the State Railway of Thailand. In fact, Srisomrat  Market was not designed for being a pet market however, since the nearby market, “Sunday Market,” was closed, Srisomrat  Market has attracted more customers as well as large and small vendors. After that, such problems as spatial utilization and management have occurred Therefore, this article aims to examine of the physical conditions of the market. The Objectives are to identify and prioritize the problems as well as to give some initial guidelines for improvement.. The 505 copies of questionnaire were distributed to vendors and customers in order to explore the satisfaction of users on regarding these issues: path or circulation in the market, spatial utilization, security, facilities, surrounding areas and spatial management. The research found that the opinion  from both vendors and customers was not different. While they were not satisfied with facilities, they were quite pleased with space utilization. Thus, the improvement of public public facilities should be done as quickly as possible.

 

Keywords: Retail-Wholesale Domestic Pet  Market Problem

Identification Ornamental Fish Business Facility

Management

Article Details

How to Cite
เจียกุลธร ว., & ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน ส. (2014). ปัญหาทางกายภาพที่พบในตลาดค้าปลีก-ค้าส่งสัตว์เลี้ยง: กรณีศึกษาตลาดปลาสวยงาม ศรีสมรัตน์ (Physical problems in Retail-Wholesale Domestic Pet Markets: A Case Study of Srisomrat Ornamental Fish Market). Asian Creative Architecture, Art and Design, 16(1), 55–73. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/18516
Section
Research Articles