การประยุกต์ใช้ระบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ความหมายของพื้นที่ เพื่อการเกษตรกรรม กรณีศึกษา : อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (Application of Geographic Information System for Site Suitability Analysis of Agricutural Land)

Main Article Content

สุภิญญา ปัญญะภาโส

Abstract

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันพื้นที่ทางการเกษตรกรรมได้ลดลงจากอดีตที่ผ่านมาอย่างมาก  และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองตามการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่  การใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภทและขาดหลักการ   การนำที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ แทนบทความนี้เป็นการนำเสนอการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic  Information  System ; GIS)ในการวิเคราะห์หาระดับชั้นของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรม  โดยทำการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อการทำการเกษตร  คือ  ปัจจัยทางด้านกายภาพ  ได้แก่  ข้อมูลดิน  ความเหมาะสมของกลุ่มดิน  แหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติหรือระบบชลประทานและข้อมูลภูมิประเทศจำพวกชั้นความสูงจากระดับน้ำทะเล  โดยใช้โปรแกรม  ArcGIS  ในการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่  เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดระดับชั้นความเหมาะสมเพื่อคุ้มครองรักษาพื้นที่เกษตรกรรม  ผลที่ได้รับจากการศึกษาในบริเวณพื้นที่อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  นั้นได้แสดงระดับชั้นพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการเกษตรกรรมเป็น 4  ระดับ  คือ  พื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อเกษตรกรรมมาก  ปานกลาง  น้อย  และไม่มีความเหมาะสมเลย  ตามลำดับ  ซึ่งเนื้อหาในบทความเป็นการวิเคราะห์เพียงขั้นต้นที่จะมุ่งเน้นปัจจัยหรือตัวแปรทางด้านกายภาพเป็นหลักเท่านั้น  ไม่ได้รวมถึงด้านเศรษฐกิจ  สังคม  หรือข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่เกษตรกรรมเช่นกัน  ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาในขั้นต่อไป

คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่   พื้นที่เกษตรกรรม

 

Abstract

At  the  present,  on  the  decline  of  agricultural  land.  It’s  due  to  ever  expanding  cities  includes  a  great  increase  in population, also  lack  the  knowledge  of  good  management  in  land  use  planning,  and  the  land  which  suitable  for agriculture  has  been  changed  to  be  another  activities  in  land  use.  This  article  presents  the study  of  site  suitability  analysis with  application  of  geographic  information  system  (GIS)  for  agricultural  land.  Using  of  GIS  data  base  in  physical  factors  such  as  soil  groups,  water  resources  and  topography  as  a  contour.  There  was  analyzed  by  an  ArcGIS  program  and  developing  the  spatial  model  in  order  to  classify  land  suitability level  for  agricultural  land  protection.  Research  results  revealed  the  land  suitability  levels  for  agricultural  land  of  Ongkarak  District, NakhonNayok  Province  could  be  classified  into  4 levels; Class 1 Highest  Suitability  for  Agricultural  Land, Class 2  Moderate  Suitability  for  Agricultural  Land, Class  3  Low  Suitability  for Agricultural  Land  and  Finally, Class  4  Non  Suitability  for  Agricultural  Land. The  issue  in  this  article  is  a  primary  analysis  which  focuses  only  physical  factors ;  meanwhile  excluding  factors  in  economic,  social  or  related  regulars,  which  are  otherwise  important  in  site  suitability  analysis  for  agricultural  land,  hence  should  be  incorporated  in  next  step  of  the  further  study.

Keyword : Geographic   Information  System  Site  Suitability  Analysis  Agricultural  Land

Article Details

How to Cite
ปัญญะภาโส ส. (2014). การประยุกต์ใช้ระบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ความหมายของพื้นที่ เพื่อการเกษตรกรรม กรณีศึกษา : อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (Application of Geographic Information System for Site Suitability Analysis of Agricutural Land). Asian Creative Architecture, Art and Design, 16(1), 123–135. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/18521
Section
Research Articles