การออกแบบกระบะทรายจากวัสดุกากชานอ้อยเพื่อเก็บสิ่งปฏิกูลจากแมวในที่พักอาศัย (Designlitter Tray from Bagasse to Keep the Filth from Cat in Residential)

Main Article Content

นภัสนันท์ หยุนแดง

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอถึงแนวทางการใช้วัสดุกากชานอ้อยในการออกแบบกระบะทราย เพื่อจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากแมวในที่พักอาศัย  ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  หลักการออกแบบเน้นการออกแบบเพื่อการผลิตและประเมินโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  นอกจากนี้ยังประเมินความพึงพอใจของผู้เลี้ยงแมวต่อการออกแบบกระบะทรายโดยแบ่งออกเป็น  2  ส่วน

ส่วนที่ 1  ได้คัดเลือกกลุ่มประชากรจากการสุ่มแบบเจาะจงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  จำนวน  5  คน  เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกระบะทรายจากวัสดุกากชานอ้อยเพื่อจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากแมวในที่พักอาศัย  และการจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบการออกแบบตามลำดับค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าผลการพิจารณาความเห็นด้วยมากที่สุดคือ  แบบร่างของกระบะทรายถาดคู่  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่  3.97  และค่าความเบี่ยงเบน  0.74  โดยมีลำดับการออกแบบเกี่ยวกับโครงสร้างการใช้งาน  วัสดุ  การออกแบบแม่พิมพ์  ลดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบอื่น ๆ  ที่อาจทำให้เกิดฉีกขาดของชิ้นงานระหว่างการใช้งาน

ส่วนที่ 2  เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้เลี้ยงแมวต่อกระบะทรายสำหรับจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากแมวในที่พักอาศัยจำนวน   100  คน  ทางด้านการใช้งาน  การจัดเก็บ  และความสวยงามโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X)สรุปการประเมิน  คือ  กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันดับแรก  คือ  ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านใช้วัสดุธรรมชาติ  มากที่สุด  อันดับที่สองให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอย  อันดับที่สามให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการลดกลิ่นสิ่งปฏิกูลตามลำดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีความพึงพอใจต่อการออกแบบกระบะทรายจากกากชานอ้อยแบบถาดคู่มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญที่  0.05  โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่  4.60 การออกแบบนี้จะเป็นแนวทางในการเลือกในการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรไปสู่การออกแบบให้กับกลุ่มลูกค้า และพัฒนาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการนักออกแบบเป็นแนวทางศึกษารวมทั้งผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบต่อไป

 

Abstract

This  research  is  the  experimental  study of  which  the  objective  is  to  design  of  the  litter  tray  from  sugarcanebagasses  to  keep  the  cat’ filth  in  the  residence,  and  to  study  cat  owner’s  satisfaction  of  using  the  litter  tray  from  sugarcane  bagasses.  The  research  will  study  the  basis  need  behavior  of  keeping  filth  from  cat’s  owner.  The  principle  of  design  aims  to  produce  and  evaluate  by  production  design  expert.  In  addition,  this  research  also  evaluates  the  cat  owner’s  satisfaction  of  designing  the sand  tray. Then, this  study  is  divided into  2  sections.

The  first  section, the sample  is  5  product  designers  who  evaluate  the  shape,  beauty, advantange  of  use  including  the  process  of  th  litter  tray  made  of  sugarcane  bagasses  production.  The  priority  of  design  components  includes  convenience  to  use,  structure,  strength, material  property  and  fineness.  The  results  found  that  the  product  designers  average  satisfaction  level  in  design  score;  in  disposable  property  is  3.97 with  0.74  standard  deviation.  The  priority  of  design  components  includes  convenience  to  use,  structure,  strength,  material  property  and  fineness

Section  2  is  about  to  evaluate  100  cat  owners’ satisfaction  of  the  sand  tray  for  keeping  the  cat’s  filth  in  the  residence  by  statistical  analysis  with  percentage,  mean (X),  standard  deviation (S.D.)  and  ANOVA  comparison  test.  The  results  found  that  the  sample’s  average  satisfaction  level  in  design  score;  in  disposable  property  is  4.60  with  75%  confidence  interval.  Therefore,  the  researcher  proposes  the  design  of  cat  litter  tray  from  sugarcane  bagasses  as  the  model. This  design  is  an  alternative  to  apply  for  agricultural  product  for  customer  group.  This  learning  and  developing  way  in  designing  product  further  for  producers,  entrepreneurs, designers  and  interested  people.

Article Details

How to Cite
หยุนแดง น. (2014). การออกแบบกระบะทรายจากวัสดุกากชานอ้อยเพื่อเก็บสิ่งปฏิกูลจากแมวในที่พักอาศัย (Designlitter Tray from Bagasse to Keep the Filth from Cat in Residential). Asian Creative Architecture, Art and Design, 16(1), 176–188. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/18524
Section
Research Articles