ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกมหาวิทยาลัยรัฐบาลของนักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพมหานคร (Factors Influencing Bangkok’s High School Students to Study in Public Universities)

Main Article Content

กิตติชัย เกษมศานติ์

Abstract

บทคัดย่อ


การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมีทั้งสถาบันของรัฐบาลและเอกชน  ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐบาลกำลังประสบปัญหาความท้าทายอย่างมากจากการแข่งขันอย่างรุนแรง  เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้นมากมาย  การถูกลดงบประมาณจากรัฐบาลเนื่องจากบางมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ  และความต้องการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นการเข้าใจความต้องการของนักเรียนในการเลือกศึกษาต่อจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร  โดยจุดประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้คือ 1) เพื่อศึกษาว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้นักเรียนมัธยมปลายของกรุงเทพมหานครเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาล และ 2) เพื่อจัดอันดับปัจจัยเหล่านั้น  โดยคำถามสำหรับงานวิจัยคือ “อะไรที่เป็นตัวแปรในการเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลสำหรับนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนมัธยมปลาย (ม.4 – ม.6) จังหวัดกรุงเทพมหานครจำนวน 2,544 คน  จาก 50 โรงเรียน และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำนวณค่าสถิติ โดยใช้วิธีการหาค่าความถี่และสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ  และใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple Regression เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาล โดยตัวแปรต้น คือ 1)คุณภาพทางด้านวิชาการ 2)คุณภาพของอาจารย์ 3) สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  4) อิทธิพลจากเพื่อน 5)อิทธิพลจากพ่อแม่6) การแนะแนวจากโรงเรียน 7) สวัสดิการต่างๆ 8) รายได้และการทำงานหลังเรียนจบ 9) ค่านิยมของสังคม 10) ความประทับใจส่วนตัว 11) ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา 12) การประชาสัมพันธ์ที่ดี 13)  ภาพลักษณ์ที่ดี 14) อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  ผลวิจัยสรุปว่าตัวแปรต้นทุกตัวยกเว้น 1) สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 2) อิทธิพลจากเพื่อน3) สวัสดิการต่างๆ และ 4) ค่านิยมของสังคม คือ ตัวแปรที่ทำให้นักเรียนมัธยมปลายเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัย  โดยงานวิจัยชิ้นนี้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อสถาบันการศึกษาและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพราะเมื่อมหาวิทยาลัยต้องการแข่งขันในธุรกิจการศึกษา การอาศัยเพียงชื่อเสียงเก่าแก่ และคุณภาพของหลักสูตรเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอในปัจจุบัน  โดยตัวแปรทั้ง 14 ที่นำมาศึกษาจะทำให้เข้าใจเหตุผลในการเลือกสอบเข้าของนักศึกษาเพื่อวิเคราะห์และวางกลยุทธ์สำหรับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


คำสำคัญ : ความต้องการของนักเรียน    ทัศนคติของนักเรียน    นักเรียนมัธยมปลาย                มหาวิทยาลัยของรัฐบาล


 


Abstract


The  higher  education  in  Thailand  has  included  public  and  private  universities. Nowadays. Thailand’s public universities are facing new challenges from a high degree of competition among other institutions because  of  the  emergence  of  new curriculums  in  private  universities,  reduced  direct  funding  from the government, and  the  need for curriculum  development to meet student and market’s needs in rapid changing.  Therefore, the purpose of this study is to examine the factors that affect the decision of high school student to study at higher education  and  to rank  those factors  that  influence  student’s  decision. In addition, research question  is “What  are significant  strategic  factors  influencing  high  school  student  in Bangkok to select  universities?”  To answer  the research  question, the questionnaires  were  administered  to  a sample  of  2,544  high  school  students  form  50  school  in  Bangkok.  The data  was  analyzed  using  computer  software  in  frequency  and  multiple  regression  in  order  to  analyzed  factors  the  affect  ‘student’s  need  to  study  in  public  universities’  as  an  dependent  factor  from  14  independent  factors;  1. academic  reputation, 2. lecturer’s quality, 3. facilities, 4. influence  formfriends, 5.influence  form  parents, 6.school  counseling, 7. financial  support, 8. job  prospects, 9. social  values, 10. Personal  impression, 11. Reputation, 12.Advertising, 13.Good  image, 14 up-to-date  equipments.  The result  indicates  that  all  independent  factors  except  facilities,  friend’s  advice,  financial  assistance  and  social  values  are  the factors  that  lead  towards  high  school  students’  need  to  study  in  public  universities.  Lastly,  when  the  university  is  struggling  for  academic  success,  only  the  universities’  reputations  do  not  provide  the answer.  The  14  factors  discussed  in  this  study  will  provide  direction  for  directors  of  university  to  increase  efficiency  by  understanding  high  school’s  student  decision.


 


Keywords: Student’ s need Student’s Attitudes  High  School                    Students  Public  University.

Article Details

How to Cite
เกษมศานติ์ ก. (2014). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกมหาวิทยาลัยรัฐบาลของนักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพมหานคร (Factors Influencing Bangkok’s High School Students to Study in Public Universities). Asian Creative Architecture, Art and Design, 16(1), 189–202. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/18525
Section
Research Articles