ความเหลี่อมล้ำทางรายได้ ความยากจน และ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในบริบทประเทศไทย(Income Inequality, Poverty and Economic Growth in Thailand)

Main Article Content

Natthakit Knobnob

Abstract

Abstract

This study analyzes the empirical relationship between income inequality, poverty and economic growth in Thailand. Regression is applied on data set of  urban and rural area in Thailand covering the period 1988-2011.The main finding indicates that income inequality has positively related to the poverty in nature, and has adverse effect on economic growth for Thai growing economy. The result seems to suggest that economic growth while leading to poverty reduction has exacerbated income inequality. We also evaluate the linkage of income distribution to the fractions of social and spatial inequality. Changes either social or spatial inequality represented as one of the major impact on income inequality change in the above discussed period.

Keyword: Inequality    Poverty    Economic Growth

Regression

Article Details

How to Cite
Knobnob, N. (2014). ความเหลี่อมล้ำทางรายได้ ความยากจน และ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในบริบทประเทศไทย(Income Inequality, Poverty and Economic Growth in Thailand). Asian Creative Architecture, Art and Design, 17(2), 1–7. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/18533
Section
Academic Articles