การผลิตสื่อและประเมินผลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกรุงเทพมหานครสำหรับเยาวชน (Media Development and Evaluation to Promote Cultural Tourism in Bangkok for youth)

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย เกษมศานติ์

Abstract

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ของงานวิจัยคือ เพื่อผลิตและประเมินผลหนังสือและเว็บไซต์ที่ผลิตขึ้นโดยกำหนดตัวแปรต้น 9 ตัวและวิเคราะห์ด้วยสถิติ Multiple Regression ว่าตัวแปรใดเป็นปัจจัยที่ทำให้เยาวชนในกรุงเทพมหานครสนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คำถามสำหรับงานวิจัยคือ “หนังสือและเว็บไซต์ที่ผู้วิจัยผลิตขึ้นสามารถทำให้เยาวชนไทยสนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้หรือไม่” โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ที่อายุระหว่าง 15-25 ปี จำนวน 400 คนสำหรับหนังสือ Big Bangkok และ 408 คนสำหรับเว็บไซต์ www.BigBangkokProject.com คำนวณค่าสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple Regression เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนไทย โดยตัวแปรต้นสำหรับประเมินเว็บไซต์ประกอบด้วย 1. ภาพถ่าย 2. ข้อมูลและบทความ 3. ความเร็วในการโหลดข้อมูล 4. การออกแบบ 5. ระบบการใช้งาน และตัวแปรต้นสำหรับประเมินหนังสือคือ 1. ภาพถ่าย 2. ข้อมูลและบทความ 3. การออกแบบและจัดวางรูปเล่ม 4. หน้าปกหนังสือผลวิจัยพบว่า ตัวแปรต้นของสื่อที่ผลิตขึ้นทุกตัวยกเว้น ‘ความเร็วในการโหลดข้อมูลของเว็บไซต์’ เป็นตัวแปรที่ทำให้เยาวชนไทยสนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   เยาวชน   การท่องเที่ยว   เว็บไซต์

หนังสือ

 

Abstract

The purpose of this study is to develop and evaluate efficiency of book and website by using 9 independent factors and analyzed by Multiple Regression that these medias could lead youth in Bangkok to be interested in their cultural tourisms. In addition, research question is “Could book and website lead youth to be interested in their cultural tourisms?” The questionnaires were administered to a sample of 400 Bangkok’s youth (15-25 years) for a Big Bangkok book and 408 for website www.BigBangkokProject.com. Additionally, the data was analyzed using Multiple Regression in order to analyze factors the affect Thai youth’s interest to travel in cultural tourism as a dependent factor from 5 independent factors in a website; photographs, information, download speed, web design, web usage and from 4 independent factors in a book; photographs, information, layout, cover.The result indicates that all independent factors except ‘download speed’ are the factors that lead towards Thai youth’s interest to travel in cultural tourism.

 

Keywords: Cultural Tourism    Youth     Travel     Website

Book

Article Details

How to Cite
เกษมศานติ์ ผ. (2014). การผลิตสื่อและประเมินผลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกรุงเทพมหานครสำหรับเยาวชน (Media Development and Evaluation to Promote Cultural Tourism in Bangkok for youth). Asian Creative Architecture, Art and Design, 17(2), 8–22. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/18535
Section
Research Articles