การออกแบบระฆัง วัดปันเสา จังหวัดเชียงใหม่ (Designing the Bell, Wat Pansao, Chiangmai Province)

Main Article Content

อาจารย์สมโชค สินนุกูล

Abstract

บทคัดย่อ

โครงการออกแบบระฆังวัดปันเสา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการออกแบบที่ได้ผ่านกระบวนการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในภาคเอกสารและภาคสนามรวมทั้งจากประสบการณ์ในงานออกแบบ นำมาทำการศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบเพื่อเป็นข้อมูลในการทำแบบร่างและการพัฒนาไปสู่แบบขยายรายละเอียดสำหรับการจัดสร้าง โครงการนี้ได้สำเร็จลงมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยการใช้งาน ความงามในเชิงศิลปะและแนวคิดความหมายที่ได้แฝงสอดแทรกอยู่ อย่างไรก็ตามคงไม่อาจลุล่วงไปได้หากขาดปัจจัยด้านทุนทรัพย์จากเจ้าภาพในการจัดสร้างรวมถึงช่างผู้ออกแบบ ช่างประติมากรและช่างหล่อโลหะที่ได้ร่วมรังสรรค์ให้งานนี้สำเร็จลงได้ บทความนี้เป็นบันทึกการทำงานชิ้นหนึ่งของผู้ออกแบบซึ่งได้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานออกแบบอย่างละเอียดพร้อมกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ข้อเขียนนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาในงานช่างแขนงนี้

 

คำสำคัญ : ระฆัง    วัดปันเสา    ศิลปะล้านนา

 

Abstract

The Project design of the bell at  Wat Pansao, Chiangmai Province is the research process with data collection by document and field work including design experience lead to analysis systematic procedure. These are data of draft  and develop design for the build. This Project  is success and complete with functionality, aesthetics and  concept idea, However that are not accomplishif devoid of fund from host,  designer,sculptor and caster who creation to success. This article is the record of designer to explain the design procedure thoroughly including the opinion and suggestion. These are probably useful for those who are interested in this science.

 

Keyword : Bell Wat Pansao  Lanna Art

Article Details

How to Cite
สินนุกูล อ. (2014). การออกแบบระฆัง วัดปันเสา จังหวัดเชียงใหม่ (Designing the Bell, Wat Pansao, Chiangmai Province). Asian Creative Architecture, Art and Design, 17(2), 23–39. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/18539
Section
Academic Articles