การออกแบบสถาปัตยกรรมริมน้ำที่สามารถลดทอนความสูญเสียทางโครงสร้าง (A Waterfront Architecture Designed To Diminish Structural Deterioration)

Main Article Content

อาจารย์ณรงค์ มณฑปใหญ่
รศ.ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์

Abstract

บทคัดย่อ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงเก่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1893 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 แต่ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเนืองๆ และที่หนักที่สุดคือในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งส่วนหนึ่งของความสูญเสียนั้นมาจากการที่ไม่ได้มีมาตรการออกแบบอาคารและผังประธานที่สามารถเลี่ยงหรือลดทอนการปะทะและการท่วมขังของน้ำที่มาและไปอย่างรวดเร็ว อัตราความสูญเสียมีค่าเท่ากับ 20,000 ถึง 30,000 ล้านบาท (รายได้ประชาชาติ) ทั้งนี้ยังไม่รวมมูลค่าความเสียหายที่จะพึงเกิดขึ้นเมื่อโครงสร้างของอาคารที่เปียกน้ำต้องชำรุดเสียหายในระยะยาว

บทความนี้นำเสนอวิธีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารศาลาประชาคมและห้องสมุดประชาชนขนาดปานกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากน้ำท่วมขัง และสามารถใช้เป็นต้นแบบสำหรับการออกแบบอาคารในน่านน้ำที่มีประสิทธิภาพต่อไป การออกแบบอาคารชนิดนี้ มีการประยุกต์เทคโนโลยีป้องกันความสูญเสียจากการกัดกร่อนเพื่อทำให้เกิด “สถาปัตยกรรมเหนือน่านน้ำ” หรือ “Architecture on the waterfront” ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมขึ้น

 

คำสำคัญ: สถาปัตยกรรมเหนือน่านน้ำ  การกัดเซาะ  การกัดกร่อน  อายุใช้งานของ

โครงสร้าง การหุ้มด้วยวัตถุไฟเบอร์

 

Abstract

The deterioration of building structures due to floods and corrosion, especially in Bangkok and its sub-urban areas is considerably serious today. The problems require a huge expenditure of maintenance each year. The New Waterfront Architectural seems to answer the solution in a way that its Design Techniques and Manipulations carried on properly will help and serve better in this circumstance

Founded in 1350, Ayutthaya was the second Siamese capital. The ruins of Ayutthaya and its associated historic towns were listed by UNESCO as a World Heritage site in 1991. The former capital was hit hard by floods in October 2011. Although Ayutthaya's ancient structures have survived centuries of flooding, rain and tropical heat, the latest deluge may have delivered a fatal blow. Damage to the buildings was compounded by the floodwater whereas the land subsidence and weakening of the structures can be eased if the the buildings would be designed properly and most certainly situated in a very well-planned site.This paper presents a research studies in terms of designing  a waterfront structures which can survive and save maintenance cost, a waterfront architecture life-style which can serve well in this region, and the works are interpreted and analyzed to insure the usages as an architectural waterfront design, a simple yet sustainable architecture. Furthermore, we propose the most common ways to protect the submerged portions of structure and to prolong its service life, making the building most appropriate and survive optimally in the “wet-land” .

 

Keywords: Architecture on the Waterfront  Erosion

Corrosion  Service Life of Structure  Fiber

Reinforced   Polymer Wrapping

Article Details

How to Cite
มณฑปใหญ่ อ., & ศรีสมพงษ์ ร. (2014). การออกแบบสถาปัตยกรรมริมน้ำที่สามารถลดทอนความสูญเสียทางโครงสร้าง (A Waterfront Architecture Designed To Diminish Structural Deterioration). Asian Creative Architecture, Art and Design, 17(2), 40–51. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/18542
Section
Academic Articles