รูปแบบ และองค์ประกอบบ้านเรือนไทยประเพณีภาคกลางที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน : Changes of Forms and Elements of the Central Thai Traditional House in Present Day

Main Article Content

พิทาน ทองศาโรจน์
อรศิริ ปาณินท์

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้แสดงการศึกษารูปแบบ และองค์ประกอบของเรือนไทยประเพณีภาคกลางในปัจจุบัน โดยการศึกษาผลงานการสร้างเรือนไทยของช่างปรงุ เรอืนไทยในปจัจบุัน ในพื้นที่ภาคกลาง 3 จังหวัดไดแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม การศึกษาใช้วิธีการสำรวจ และสัมภาษณ์ช่างปรุงเรือนไทย โดยกรณีศึกษานี้กำหนดขึ้นจากการพิจารณาค้นหาตัวช่างปรุงเรือนไทยตามที่มีผลงานปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์เป็นหลัก และผลการศึกษาพบว่าปัจจัยของเทคโนโลยีในการก่อสร้าง กับปัจจัยของราคาวัสดุ อันได้แก่ ไม้ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และองค์ประกอบของเรือนไทยประเพณีภาคกลางในปัจจุบันซึ่งปัจจัยทั้งสองส่งผลให้เกิดรูปแบบ และองค์ประกอบของเรือนไทยประเพณีภาคกลางในปัจจุบัน ที่มีรูปแบบและองค์ประกอบของเรือนไทย และการศึกษาพบว่าช่างปรุงเรือนไทยมีบทบาทในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นผู้กำหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

คำสำคัญ: บ้านเรือนไทย ช่างปรุงเรือนไทย รูปแบบและองค์ประกอบเรือนไทย

Abstract

This paper presents a study of form and elements of the central Thai traditional house. Whichemphasized the learning from the Thai traditional house maker process in selected provinces, those are,Ayutthaya, Ratchaburi and Samutsongkram. Searching from the internet system, plus field survey and in depthinterview. It was found that construction technology and the price of raw material especially wood, are thetwo aspects which mainly concerned with the changing of Thai traditional house form and elements.The two f indings force for the establishing of form and element of the central Thai traditional house.In a study Thai traditional house maker is the important role in the central Thai traditional house changing.And Thai traditional house maker is a designer who knows the problems and solve them.

Keywords: The Central Thai Traditional House The Thai Traditional House makers Form and elements of theCentral Thai Traditional House

Article Details

How to Cite
ทองศาโรจน์ พ., & ปาณินท์ อ. (2014). รูปแบบ และองค์ประกอบบ้านเรือนไทยประเพณีภาคกลางที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน : Changes of Forms and Elements of the Central Thai Traditional House in Present Day. Asian Creative Architecture, Art and Design, 18(1), 35–48. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/21538
Section
Academic Articles