การออกแบบเอกลักษณ์อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : Designing Identity Organization Office Administrate Tumbol Nong-Prue Building, Amphur Bang-Plee, Samut Prakan Province

Main Article Content

พิสิฐ พินิจจันทร์

Abstract

บทคัดย่อ

หากเปรียบการออกแบบสถาปัตยกรรมเสมือนกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์หรือตั้งสมมุติฐานในการออกแบบคืออาคารสำนักงานอันเป็นที่ตั้งของส่วนราชการซึ่งทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของชุมชนนั้น จะต้องมีการใช้งานอาคารที่ประชาชนเข้าถึงง่าย การเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภายในที่ไม่ซับซ้อน ที่ว่างภายในและภายนอกอาคารมีความกลมกลืนกับคนในชุมชนผู้ใช้อาคาร ลักษณะภายนอกของอาคารสัมพันธ์กับบริบทอาคารบ้านเรือนในชุมชนและที่สำคัญต้องสะท้อนถึงลักษณะสถาปัตยกรรมไทย ผลการทดลองออกแบบคือได้อาคารสามชั้นมีชั้นจอดรถใต้ดินเป็นอาคารเดี่ยวมีลิฟท์โดยสารและทางลาด เพื่อประหยัดเนื้อที่อาคารในที่ตั้งโครงการสำหรับสร้างอาคารประกอบอื่นๆ ลักษณะอาคารเป็นแบบไทยประยุกต์ร่วมกับลักษณะอาคารสากลโดยใช้วัสดุร่วมสมัยได้แก่ คอนกรีตขัดมัน กระจกวงกบและบานกรอบไวนีล กระเบื้องผนังภายนอกบางส่วนเป็นกระเบื้องเซรามิค หลังคาเป็นแบบทรงไทยมงุ ด้วยกระเบื้องว่าว ตับบนสุดเป็นหลังคาโคง้ มีกันสาดและค้ำยันรอบอาคาร เพื่อให้อาคารมีความโดดเด่นเมื่อมองจากสนามบินสุวรรณภูมิและเส้นทางสัญจรโดยรอบ จะเห็นได้ว่าผลการทดลองนั้นมีหลายประการที่เปลี่ยนไปจากสมมุติฐานหรือวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อันเนื่องมาจากการรับฟังความคิดเห็นร่วมจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ถือเป็นการแสวงหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้วิจัยหรือผู้ออกแบบและคณะผู้บริหารหรือผู้ใช้งานอาคาร สุดท้ายเมื่อผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นใดนั้นผู้วิจัยถือเป็นประสบการณ์การออกแบบที่สำคัญและสามารถนำไปปรับใช้กับผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคต

คำสำคัญ: อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลหนองปรือ สมุทรปราการ สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์

Abstract

If compare with designing architecture like with scientific experiment. Designing organization officeadministrate Tumbol nong-prue building. Amphur Bang-Plee. Samut Prakan Province in this time. Theresearcher have the objective or stands the hypothesis in designing that office location building of governmentservice part which perform in the driving moves the progress of that community. Must have building usabilitythat people appreciates easy. Linking up between an institute within at is simple. The interior space andbuilding outside have the harmony and a person in user building community. The appearance of a buildingis related to with conf iscate houses in the community. And important must refect arrive at Thai architectureexperiment character. Designs to are get three building has carpark underground be single building has to liftand a ramp for economize building area at stand the project for a building assembles other. Building character is like Thai applied cooperate building universal character by use contemporary inventory for example thezedconcrete polishes, sheet window frame glass and the frame as vinyl or Unplasticized Polyvinyl Chloride. Walloutside some part tile is ceramic tile , a roof crowd shape with kite tile. The last topliver uppermost is curveroof has the awning and support to withstand round a building. For a building has the outstanding when starefrom Suwannapoom airport and the route travel around. Can see that experiment has many the points that schange to from the hypothesis or the purpose of the above. As the result of listenning to opinion shares fromthe management team of organization office administrate Tumbol nong-prue. Be agreement seeking accompanieswith between the researcher or the designer and the management team or building user. The last how is theresearch result comes out. The researcher regards designing important experience and can induce apply withdesigning architecture works in the future.

Keyword: Organization Office Administrate Tumbol Nong-Prue Building Tumbol Nong-Prue Amphur Bang-Plee Samut Prakan Province Thai Applied Architecture

Article Details

How to Cite
พินิจจันทร์ พ. (2014). การออกแบบเอกลักษณ์อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : Designing Identity Organization Office Administrate Tumbol Nong-Prue Building, Amphur Bang-Plee, Samut Prakan Province. Asian Creative Architecture, Art and Design, 18(1), 79–90. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/21553
Section
Research Articles