รูปแบบการฝังอัญมณีที่ส่งผลต่อการออกแบบเครื่องประดับ : Effect of Basic Gems-Setting Types on Jewelry Design

Main Article Content

สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

Abstract

บทคัดย่อ

“การฝังอัญมณี” เป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการผลิตเครื่องประดับที่มีความสัมพันธ์ต่อการผลิตต้นแบบเครื่องประดับโดยวิธีการฝังอัญมณีนั้นมีหลายวิธีแต่การฝังอัญมณีขั้นพื้นฐานนั้นประกอบด้วย 6 วิธีคือ การฝังแบบหนามเตย การฝังแบบไข่ปลา การฝังแบบหุ้ม การฝังแบบล็อค การฝังแบบจม และการฝังแบบไร้หนามวัตถุประสงค์ของการฝังอัญมณีบนตัวเรือนโลหะคือวิธีการทำให้อัญมณียึดติดบนตัวเรือนโลหะชนิดต่างๆ เช่น โลหะทอง เงิน นาก แพลทตินัม เป็นต้น การฝังอัญมณีเป็นตัวแปรสำคัญเนื่องจากเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อความหลากหลายในการเลือกใช้รูปแบบอัญมณี ความหลากหลายในการใช้งานเพื่อออกแบบ น้ำหนักของตัวเรือนโลหะ ต้นทุนในการฝังอัญมณีและความคงทนในการใช้งานอีกทั้งวิธีการฝังอัญมณีนั้นมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตายตัวดังนั้นในการออกแบบตัวเรือนโลหะในส่วนที่รองรับอัญมณี จึงมีข้อควรคำนึงเกิดขึ้นนักออกแบบเครื่องประดับจึงจำเป็นต้องศึกษาวิธีการฝังอัญมณีและข้อควรคำนึงที่เกิดขึ้นต่อการออกแบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเลือกใช้วิธีการฝังอัญมณีให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ทางการออกแบบ อีกทั้งข้อมูลความรู้ด้านวิธีการฝังอัญมณีเป็นความรู้ด้านเทคนิคเชิงช่างจึงมักจะไม่ปรากฏข้อมูลทางเอกสาร และข้อมูลความรู้ส่วนใหญ่มาจากแหล่งต่างประเทศบทความนี้จึงต้องการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการฝังอัญมณีขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการออกแบบเครื่องประดับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบเครื่องประดับ

คำสำคัญ: การฝังอัญมณี ตัวเรือนโลหะ ต้นแบบเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับ

Abstract

“Gems setting” is an important step in the mastering process for jewelry making. There are manytypes of gems settings with only six basic types: Prong setting, Pavé setting, Bezel setting, Channel setting,Flush setting and Invisible setting.A main objective of gems setting is to hold gemstones securely in place using metal parts of thejewelry, which is typically made from gold, silver, copper alloy and platinum. Each type of gems settingsdepends on types of gemstones, varieties of jewelry design, weight of jewelry, labor cost of jewelry settingand durability of jewelry. Moreover, the basic forms of the gems settings are a standard for designing metaljewelry body for seating the gemstones.Jewelry designers need to know methods of the gems setting and their requirement on jewelry design.So they can choose one or more appropriate types of the gems setting for their jewelry design objectives.However, the gems setting skill is normally earn by years of craftsmanship. In Thailand, the knowledge of the gems setting methods is transferred from one craftsman to others by practicing rather than by documents.Additionally, the gems setting literatures are mainly available in other languages. The present article aims toprovide an integration of the gems setting methods and an analysis of the setting types for the jewelry design.

Keyword: Gems Setting Metal Mastering Jewelry Mastering Jewelry Design

Article Details

How to Cite
เถาว์วงศ์ษา ส. (2014). รูปแบบการฝังอัญมณีที่ส่งผลต่อการออกแบบเครื่องประดับ : Effect of Basic Gems-Setting Types on Jewelry Design. Asian Creative Architecture, Art and Design, 18(1), 91–104. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/21561
Section
Academic Articles