การประเมินประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์) หลังการเข้าครอบครองพื้นที่: กรณีศึกษา คลาวด์ นาย เพลส อพาร์ทเม้นท์ กรุงเทพฯ : Post-Occupancy Evaluation of Apartment: A Case Study for Cloud Nine Place Apartment, Bangkok

Main Article Content

อาจารย์ชาลี มธุรการ

Abstract

บทคัดย่อ

บทความวิจัยฉบับนี้ เสนอถึงแนวทางการออกแบบปรังปรุงสภาพแวดล้อมอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)โดยอาศัยกระบวนการประเมินผลหลังการเข้าครอบครองพื้นที่ (POE) ซึ่งเป็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยอันเกิดจากประสิทธิภาพของอาคารจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ Technical Elements Functional Elements และ BehavioralElements โดยใช้มีกรณีศึกษาคือคลาวด์ นาย เพลส อพาร์ทเม้นท์ การเก็บข้อมูลของปัจจัยหลักทั้ง 3 ดังกล่าวแบ่งเป็น2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นข้อมูลของสภาพแวดล้อมภายในอาคารหลังการปรับปรุงเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพ เช่น พรบ. ควบคุมอาคารโดยผลของการเปรียบเทียบนี้ทำให้ทราบถึงสภาพในปัจจุบันว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ข้อมูลลักษณะที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพอาคารจากผลความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยหลังการเข้าใช้พื้นที่โดยพิจารณาจากค่าความถี่ที่ปรากฏบนความพึงพอในระดับต่างๆ จากนั้นนำข้อมูลทั้ง 2 ลักษณะมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันอีกครั้ง พบว่าข้อมูลทั้ง 2 ลักษณะมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ค่าที่วัดได้ของปัจจัยย่อยต่างๆที่สูงกว่าหรือเทียบเท่าค่าจากเกณฑ์การประเมิน ส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านดี โดยกรณีศึกษานี้ ชี้ให้เห็นว่า ผู้อยู่อาศัยให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้าน Behavioral Elements เป็นสำคัญ

คำสำคัญ: การประเมินประสิทธิภาพอาคาร อาคารอยู่อาศัยรวม,อพาร์ทเม้นท์

Abstract

This paper proposes the interior architectural design guideline for small apartments. The researchmethod used in the study is a post-occupancy evaluation (POE). It was applied in order to assess user’ssatisfaction in case of technical, functional and behavioral elements. The research was conducted at CloudNine Place Apartment, Bangkok. The data collectionwere physical environment of the apartment, and satisfactionof habitants. Then, the two sets of data were analyzed by using descriptive statistic. The research findingindicate that habitants pay their attention on behavioral elements rather than other factors.

Keyword: Post-Occupancy Evaluation Apartment

Article Details

How to Cite
มธุรการ อ. (2014). การประเมินประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์) หลังการเข้าครอบครองพื้นที่: กรณีศึกษา คลาวด์ นาย เพลส อพาร์ทเม้นท์ กรุงเทพฯ : Post-Occupancy Evaluation of Apartment: A Case Study for Cloud Nine Place Apartment, Bangkok. Asian Creative Architecture, Art and Design, 18(1), 140–153. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/21566
Section
Research Articles