ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีต่อโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (Satisfaction of Thammasat University Personnel and Students Toward Thammasat University’s Canteen, Rangsit Campus)

Main Article Content

ดร.กฤตพร ห้าวเจริญ
ดร.สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย

Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการ โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 400 คน โดยแบ่งจำนวนผู้ใช้บริการโรงอาหาร 8 แห่ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจสภาพแวดล้อมและใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา การนำเสนอผังทางกายภาพ
ของพื้นที่โรงอาหารในแต่ละแห่ง ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการโรงอาหารมีการนำเสนอให้แก้ไขและปรับปรุงโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร ด้านราคา และด้านบริการ

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ การบริการ โรงอาหาร

     The objective of this research is to study the satisfaction of personnel and students on the service of Thammasat University’s canteens, Rangsit Campus, by means of survey research. Research samples include 400 personnel and students who have used Rangsit Campus’s canteens. The research sample was equally taken from 8 canteens. The research method consists of environment survey and a set of questionnaire. Then, the survey data was analyzed by using descriptive statistics of average value and content analysis, and canteen’s
floor plans. The research found that most of the samples moderately satisfy the Rangsit Campus’s canteen services. This research also concludes with the suggestion to improve the services on 4 aspects of building and environment, food, price and service.

Keywords: Satisfaction Service Canteen

Article Details

How to Cite
ห้าวเจริญ ด., & สกุลรัตนกุลชัย ด. (2015). ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีต่อโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (Satisfaction of Thammasat University Personnel and Students Toward Thammasat University’s Canteen, Rangsit Campus). Asian Creative Architecture, Art and Design, 19(2), 23–37. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/30290
Section
Research Articles