การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเสียงในห้องบรรยายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (An Improvement of Acoustical Environment in Lecture Room, Faculty of Architecture, Khon Kaen University)

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

Abstract

     ในการเรียนการสอนในปัจจุบันมีการใช้ห้องบรรยายเป็นสถานที่ในการสื่อสารและการเรียนการสอน โดยที่สภาพแวดล้อมภายในห้องมีส่วนในการที่จะส่งเสริมให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ เนื่องจากมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสาร การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเสียงในห้องบรรยายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจากการสำรวจห้องบรรยายขนาดต่างๆ ภายในสถาบันนี้แล้วพบว่า ห้องบรรยายที่มีปัญหาสภาพแวดล้อมของเสียงได้แก่
ห้องที่มีขนาดใหญ่จำนวน 200 ที่นั่ง โดยปัญหาจากการสำรวจและคำนวณค่าเบื้องต้นได้แก่ (1) การสะท้อนก้องภายในที่มีค่ามากเกินไป (2) ระดับของเสียงรบกวนพื้นหลังที่มีค่าสูง และ (3) การกระจายของเสียงไม่สม่ำเสมอกัน แนวทางในการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจและเชิงทดลองโดยการวัดค่าด้วยอุปกรณ์วัดระดับความเข้มของเสียงและการสะท้อนก้องของเสียง ผลการวิจัยพบว่าการแก้ไขปัญหาของห้องบรรยายใช้วิธีการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงเพิ่มบริเวณฝ้าเพดาน ทำให้ค่าการสะท้อนก้องภายในห้องอยู่ในระดับมาตรฐาน อีกทั้งยังทำให้ระดับความเข้มของเสียงรบกวนพื้นหลังลดลง ส่วนการแก้ไขการกระจายของเสียงมีการใช้ครีบสะท้อนเสียงทางด้านข้าง และการปรับเปลี่ยนรูปแบบฝ้าเพดาน ซึ่งทำให้การกระจายตัวของเสียงมีความสม่ำเสมอมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการได้ยินเสียงเอคโค่ในตำแหน่งที่นั่งแถวหน้าของห้องบรรยายที่ทำการปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: สภาพแวดล้อมของเสียง อาคารเขียว การปรับปรุงอาคาร

     A current learning process always use the lecture room for communication, an interior environment like acoustical environment is important factor to enhance an efficacy of learning process. An objective of this research is to improve the acoustical environment for lecture rooms in Faculty of Architecture, Khon Kaen University. By the surveying of the variety of size of lecture rooms, the acoustical problems apparently occur in 200-seats lecture room. The acoustical environment problems are; excessive reverberation, high range of
background noise, and uniformity of sound diffusion. The experimental, and calculation methods are used to solve the problems in this research. The results show, by adding the absorption panels on ceiling of lecture room can bring the reverberation condition become stay to standard range and can simultaneously decrease the background noise. The reflected panel and improvement of ceiling configuration can uniform the sound and effectively solve the echo problem in the front row of selected lecture room.

Keywords: Acoustical Environment Green Building Building Improvement

Article Details

How to Cite
ทองคำสมุทร ผ. (2015). การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเสียงในห้องบรรยายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (An Improvement of Acoustical Environment in Lecture Room, Faculty of Architecture, Khon Kaen University). Asian Creative Architecture, Art and Design, 19(2), 38–50. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/30292
Section
Research Articles
Author Biography

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร, ภาควิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น