การศึกษาการผลิตกระดาษจากเศษไม้มะม่วงกลึงที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (A Study of Production of Paper from Lathe Mango Wood Chip Toward Product Development Community)

Main Article Content

ผศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา
ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ

Article Details

How to Cite
พัชรเมธา ผ., & สุธาคำ ด. (2015). การศึกษาการผลิตกระดาษจากเศษไม้มะม่วงกลึงที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (A Study of Production of Paper from Lathe Mango Wood Chip Toward Product Development Community). Asian Creative Architecture, Art and Design, 19(2), 64–80. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/30300
Section
Research Articles