การออกแบบม้าโยกทำด้วยวัสดุกรีนบอร์ด สำหรับด็กอายุ 3-5 ปี (Design Rocking Horse Made of Green Board for Children age 3-5 years old)

Main Article Content

รองศาสตราจารย์บรรจงศักดิ์ พิมพ์ทอง

Abstract

      การออกแบบม้าโยกทำด้วยวัสดุกรีนบอร์ด สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ผู้วิจัยกำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ 3 ประการ คือ
1) เพื่อออกแบบม้าโยก ที่ทำด้วยวัสดุกรีนบอร์ด สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 2) เพื่อทดสอบความแข็งแรงของม้าโยก ที่ทำด้วยวัสดุกรีนบอร์ด ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 7173 3) เพื่อทดสอบหาความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อม้าโยกทำด้วยวัสดุ กรีนบอร์ด 

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่เรียนอยู่ใน โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ โรงเรียนมาเรียลัยและโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กทม. จำนวน 60 คน ขั้นตอนและ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังต่อไปนี้
     ขั้นการออกแบบม้าโยกทำด้วยวัสดุกรีนบอร์ดสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีของ แคโรล ดาแปรย์ (Carole Daprey. 2009 Design Furniture for Kids) ประยุกต์ผสมผสาน กับทฤษฎีของ จอห์น เอฟ. ไพล์ (John F.Pile.1972. Modern Furniture) และกรอบแนวคิดการออกแบบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทฤษฎีของ ราเชล คูเปอร์ (Rachel
Cooper, Theory of Green Design: The Design Agenda, 1997.) เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบร่างของม้าโยกกับแบบสอบถามระดับความคิดเห็น ในด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความงามของรูปทรง ด้านโครงสร้างความแข็งแรง ด้านการผลิตและด้านวัสดุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน (จำนวน 6 ท่าน) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการออกแบบ 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพการออกแบบ 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิต 2 ท่าน

     ขั้นการทดสอบด้านความแข็งแรงของม้าโยก ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 7173 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ม้าโยกต้นแบบ ขนาดเท่าจริงนำไปทดสอบด้านความแข็งแรง ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
     ขั้นหาความพึงพอใจจากผู้ใช้ (เด็กระดับอนุบาล) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ นำม้าโยกต้นแบบ ไปให้เด็กระดับอนุบาล จำนวน 60 คน ทดลองนั่ง และประเมินหาความพึงพอใจจากครู และผู้ปกครองของเด็กอนุบาล
     ผลของการวิจัยพบว่า
     ผลจากการประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 กลุ่ม จำนวน 6 ท่าน ในด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความงามของ รูปทรง ด้านโครงสร้างความแข็งแรง ปลอดภัย ด้านการใช้วัสดุอย่างมีคุณค่า ง่ายต่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม และด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.11 ซึ่งหมายความว่า ผลการประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเมินให้ทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับ ดี
     ผลการประเมินในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้จำนวน 60 คน ได้แก่ ในด้านความแข็งแรง ปลอดภัย ด้านความงามของรูปทรง ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านราคาที่สมเหตุสมผล และด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ซึ่งหมายความว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้โดยรวม อยู่ในระดับ พอใจมาก


คำสำคัญ: การออกแบบม้าโยก วัสดุกรีนบอร์ด เด็กอายุ 3-5 ปี

     This research designs is rocking horse made of green board for children age 3-5 years old. To the three objectives of this study are :
     1. To design rocking horses made of green board for children age 3-5 years old. (lay utilizing combined frame works from Theory of Carole Daprey. 2009 Design Furniture for Kids, John F. Pile.1972. Modern Furniture and Rachel Cooper, Theory of Green Design: The Design Agenda, 1997.)
     2. To test the strength of the rocking horse under specification of Industrial standardization ISO 7173 (International Organization of Standardization)
     3. To identify user’s satisfaction from targeted sample group of 60 students in kinder garden school, with locations within Ladkrabang Bangkok.
     The research methodology has three steps as followed:
     Step I, Designed rocking horses and created research tools questionnaire and 3 designs of rocking horse to be tested and to identify the opinions of 6 expertises in theory of furniture design, professional in furniture design and expert in production.
     Step II, To test the strength of a rocking horse in compilation with the specification of Industrial Standardization ISO 7173, Tools of research methodology were prototype of rocking horses made of green board.
     Step III, To test and identify user’s satisfaction from the target group this was 60 children study in kinder garden school locate in Ladkrabang area of Bangkok. Tools of this research were, prototype of rocking horses and questionnaire. Testing were conducted by having the children sitting on the rocking horse and their teachers or their parents answered questions about the children satisfaction in questionnaire. 

     Collected data were analyzed by SPSS program , statistic tools were comprised of mean, standard deviation and percentage.
     The results are:
     Six experts evaluated rocking horse in 5 factors were safety & strong structure, function, aesthetic form, easy to mass-produce and environmental friendliness, the resulted score was 4.11 meaning is good level.
     From the testings, rocking horse design made of green board for children age 3-5 years old, with dimensions of W 54cm. x D 85cm. x H 55 cm. x a seat height of 31 cm. passed the compiled with the specification of Industrial Standardization ISO 7173
     In the aspect of user’s satisfaction, sixty users evaluated 5 factors, safety & strong structure, aesthetic, function, reasonable price and environmental friendliness, the score was 4.42 which translate to very satisfied.

Keywords: Rocking Horse Green Board Children 3-5 Years Old

Article Details

How to Cite
พิมพ์ทอง ร. (2015). การออกแบบม้าโยกทำด้วยวัสดุกรีนบอร์ด สำหรับด็กอายุ 3-5 ปี (Design Rocking Horse Made of Green Board for Children age 3-5 years old). Asian Creative Architecture, Art and Design, 19(2), 81–94. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/30301
Section
Research Articles