การออกแบบอนิเมชั่นเพื่อการบำบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Animation Art Therapy Design for Children with Special Needs)

Main Article Content

ดร.เตือนฤดี รักใหม่

Abstract

    งานวิจัยเรื่อง การออกแบบอนิเมชั่นเพื่อการบำบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นการนำกระบวนการผลิตอนิเมชั่นมาประยุกต์ใช้ร่วมกับกิจกรรมของศิลปะบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการผลิตอนิเมชั่นแบบใหม่ที่ สามารถนำมาใช้ในการกระตุ้นจินตนาการและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยใช้วิธีการวิจัย เชิงคุณภาพด้วยการลงพื้นที่เป็นอาสาสมัครเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหากระบวนการสร้าง กิจกรรมศิลปะเพื่อออกแบบและผลิตภาพยนตร์อนิเมชั่นร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยทำการศึกษากับนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษจำนวน 10 คน ของโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา ผลการวิจัยพบว่า ได้ต้นแบบของกระบวนการสร้าง อนิเมชั่นที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้มากขึ้น ผลงานของกลุ่มตัวอย่างมีความอิสระในการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมากขึ้น สามารถสื่อสารเรื่องราวที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น อันเกิดจากศักยภาพของภาพยนตร์อนิเมชั่นที่สามารถทำให้ลายเส้น รูปร่าง รูปทรงที่ไร้ชีวิตให้เคลื่อนไหวได้ราวกับมีชีวิต เป็นการนำเทคนิคของภาพยนตร์อนิเมชั่นมาใช้เป็นเครื่องมือศิลปะบำบัดที่ได้ผลดี


คำสำคัญ: อนิเมชั่น เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ศิลปะบำบัด

   The project of designing the animation therapy for Children with Special Needs refers to the process of producing animation adapted for use in conjunction with art therapy activities. The objective is to create a new process of animation which can be used for stimulating the imagination and creativity of children with special needs. To comply with the qualitative research, the researcher was a volunteer for collecting field data.Then, analyzed data to determine the process of making an art activity, designed and produced animation. Data were collected with 10 special needs students from Sanghiirun Witthaya School. The research result, the model of the process of making an animation that encourages creative expression and imagination of children with special needs. The students who received this form of therapy can use his/her imagination limitlessly in order to communicate that imagination complicated matter in a manner that was easy to understand and explained that imagination with greater clarity. This was due to fact that animation has the potential to illustrate ideas transporting them from lifeless lines and forms into animate movements. The technique of animation has been used as a tool of art therapy.

Keyword: Animation Children with Special Needs Art Therapy

Article Details

How to Cite
รักใหม่ ด. (2015). การออกแบบอนิเมชั่นเพื่อการบำบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Animation Art Therapy Design for Children with Special Needs). Asian Creative Architecture, Art and Design, 19(2), 104–115. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/30303
Section
Research Articles