สะพานสู่ความเข้าใจผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทย (Merging Perception of Thai Contemporary Art)

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.บุศยมาศ นันทวัน

Abstract

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวความคิดในผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยที่ผู้วิจัยสามารถนำไปใช้ในการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อประเมินความพอใจของผู้ชมผ่านผลงานที่แผนการวิจัยให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางศิลปกรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ของไทยในแหล่งกรุงเทพฯ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชมงานนิทรรศการในหอศิลป์ และนิทรรศการศิลปะ สืบค้นผลงานศิลปิน 3 ท่าน
และได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ในการเข้าใจผลงานศิลปะตามรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหาของงานศิลปะ

คำสำคัญ: ศิลปะร่วมสมัย แนวความคิด ศิลปิน การวิจารณ์ การบริหารจัดการทางศิลปกรรม

     This research aimed to study thoughts and principles regarding Thai contemporary arts which the researcher could use in planning the management of artwork environment in order to evaluate audiences'satisfaction through research plan. Consequently, the audiences could be provided with knowledge and understanding in the management of artwork environment. The researcher studied the history of Thai arts in Bangkok area from relevant documents and researches by interviewing the audiences of exhibition held in the art galleries and art exhibition. The researcher also researched works of 3 artists and used research tools in order to understand art works based on the analysis of artwork contents.

Keyword: Contemporary Art Concept Artist Critic Art Management

Article Details

How to Cite
นันทวัน ผ. ด. (2015). สะพานสู่ความเข้าใจผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทย (Merging Perception of Thai Contemporary Art). Asian Creative Architecture, Art and Design, 19(2), 127–137. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/30317
Section
Research Articles