การจัดรูปที่ดินของโครงการมินาโตะ มิไร เมืองโยโกฮะมะ จังหวัดคานากาวะ ประเทศญี่ปุ่น: รูปแบบสำหรับการพัฒนาที่ดินริมน้ำในประเทศไทย

Main Article Content

พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ

Abstract

     บทความนี้กล่าวถึงการจัดรูปที่ดินในแผนฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมริมน้ำของโครงการ มินาโตะ มิไร (MM21) เมืองโยโกฮะมะ ประเทศญี่ปุ่น จุดประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างศูนย์กลางทางธุรกิจแห่งใหม่ในเมืองโยโกฮะมะ และลดความเป็นศูนย์กลางเดี่ยวทางธุรกิจของเมืองโตเกียวลง ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของจำนวนประชากรเมืองโยโกฮะมะที่จะต้องเข้าไปทำงานในเมืองโตเกียวสำหรับธุรกิจ การค้า ความบันเทิง และวัฒนธรรมในแต่ละวัน จึงเป็นความพยายามที่จะใช้ประโยชน์ของพื้นที่เดิมนี้ให้เกิด
ความหลากหลาย ออกแบบให้เหมาะสมเพื่อเป็นพื้นที่ส่วนกลางชุมชนในอนาคต และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเชื่อมต่อระหว่างเมืองที่ออกแบบใหม่กับชุมชนด้วยทางเดิน ทางจักรยาน และถนนที่มีคุณภาพ โดยระยะเริ่มต้นของโครงการ มีขั้นตอนที่สำคัญคือ การฟื้นฟูที่ดินเดิม การจัดรูปที่ดินใหม่ และการใช้กฎหมายควบคุมอาคาร โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อลงทุนก่อสร้างในส่วนต่างๆ ของโครงการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนเมืองโยโกฮะมะ ในปี 2011 เป็นผลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 56 และมี
บริษัทตั้งใหม่กว่า 1,420 บริษัท และเกิดการจ้างงานมากกว่า 79,000 ตำแหน่ง เมืองโยโกฮะมะสามารถจัดเก็บภาษีรายได้มากถึง 15.7 พันล้านเยน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10) ซึ่งสามารถนำมาลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ และปรับปรุงพื้นที่อื่นๆ ให้เกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้นได้


คำสำคัญ: การจัดรูปที่ดิน โครงการมินาโตะ มิไร ศูนย์กลางทางธุรกิจ

     This paper presents the land readjustment in waterfront revitalization plan of the Minato Mirai project (MM21) at Yokohama city, Japan. The project objectives are establishing the new central business district as city’s independence from Tokyo, and decentralize business functions from central Tokyo as well as reducing the traffic of Yokohama residences that travel daily to Tokyo for businesses, commerce, entertainment and culture. Thus, the plan is to fully utilize the existing land use for various applications and to design it as a
community center in the future. This project will contain an extensive network of pedestrian walkways, bicycle lane, and quality road for easier accessibility. In the early stage of project, the main steps are urban renewal,land readjustment and strong building regulation enforcement. The project will be public private partnership which put a high value in environmental impact for better living of Yokohama residences As a result in 2011, business activities in MM21 area increased over than 56 percent from 2008 and 1,420 new companies were
established during the same period whereby generated employment of around 79,000. Moreover, the Yokohama city was able to collect more than 15.7 billion Yen of municipal tax revenue (an increase of 10 percent from 2008) which can invest in public infrastructures and revitalize other areas in the city

Keywords: Land readjustment Minato Mirai project Central business district

Article Details

How to Cite
พงษ์ประเสริฐ พ. (2015). การจัดรูปที่ดินของโครงการมินาโตะ มิไร เมืองโยโกฮะมะ จังหวัดคานากาวะ ประเทศญี่ปุ่น: รูปแบบสำหรับการพัฒนาที่ดินริมน้ำในประเทศไทย. Asian Creative Architecture, Art and Design, 19(2), 138–147. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/30319
Section
Academic Articles