การพัฒนาพื้นที่ตลาดเก่าหนองจอก กรุงเทพมหานคร (The Spatial Development of Nongchok Old Market, Bangkok)

Main Article Content

พนิดา ดำรงอ่องตระกูล
ดร.กฤตพร ห้าวเจริญ

Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และศึกษาถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเก่าหนองจอก เพื่อนำมาสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตลาดเก่าหนองจอก ผลจากการศึกษาพบว่า ตลาดเก่าหนองจอกเป็นตลาดชุมชนริมน้ำที่มีอาคารเรือนแถวไม้ตั้งขนานอยู่บริเวณริมฝั่งคลองแสนแสบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตลาดเก่าหนองจอกจึงกลายเป็นศูนย์กลางการสัญจรทางน้ำของผู้คนบริเวณชุมชนหนองจอก ผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในตลาดจึงมีความผูกพันกับคลองแสนแสบเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนที่อพยพเข้ามาเพื่อประกอบการค้าตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และเมื่อมีการพัฒนาในด้านต่างๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายการสัญจรทางบก มีถนนบุรีภิรมย์เข้าถึงพื้นที่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนออกไปตามแนวถนน รวมทั้งยังทำให้เกิดปัญหาทางด้านต่างๆ ตามมา เช่น อาคารมีสภาพทรุดโทรม ทางเดินเท้ามีสภาพเสื่อมโทรม ความไม่สอดคล้องของรูปแบบอาคาร กิจกรรมการค้าและบริการซบเซา ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบว่า ภายในตลาดเก่าหนองจอกมีรูปแบบการใช้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม เนื่องจากมีการใช้อาคารเรือนแถวไม้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมการค้าในอาคารเดียวกัน แต่ในปัจจุบันกิจกรรมภายในตลาดเก่าหนองจอกมีความซบเซาลงมาก โดยที่กิจกรรมการค้าภายในอาคารเปลี่ยนแปลงไปเป็นกิจกรรมการอยู่อาศัยมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเก่าหนองจอกแทบจะไม่หลงเหลือความคึกคักทางการค้าเหมือนดังเช่นในอดีต

คำสำคัญ: ตลาดเก่าหนองจอก การพัฒนาพื้นที่

     This research aims to study and analyze the evolution and the changes of Nongchok Old Market.It will lead to spatial development guidelines the Nongchok Old Market. The study found that Nongchok Old Market is a waterfront community market where wooden houses, of along Khlong Saen-Seab in Bangkok. Nongchok Old Market became a center for transportation by water for people in the Nongchok Old Market community. As a result the local people have a deep relation with the community. The residents are mostly Chinese immigrants, working as merchants since moving in the land. When there was the development of transportation on the road, such as, Buripirom Road. The expansion of buildings took place along the street. It consequently, caused various problems, such as the declined buildings, run-down sidewalks, unparalleled buildings pattern, commercial activity recession. Beside the Nongchok Old Market has semi-commercial pattern basic which is a mix for residential and commercial activities. However, the current activity in the Nongchok Old Market is very sluggish. The trading activities have been replaced with the residential purpose. The Nongchok Old Market hardly resembles the bustling commercial area it did in the past.

Keywords: Nongchok Old Market Spatial Development

Article Details

How to Cite
ดำรงอ่องตระกูล พ., & ห้าวเจริญ ด. (2015). การพัฒนาพื้นที่ตลาดเก่าหนองจอก กรุงเทพมหานคร (The Spatial Development of Nongchok Old Market, Bangkok). Asian Creative Architecture, Art and Design, 19(2), 148–161. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/30322
Section
Research Articles