ผลกระทบของภาพที่มีความซับซ้อนต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมของผู้ใช้อาคาร กรณีศึกษา: โถงต้อนรับสำนักงานขายของคอนโดมิเนียม The Effect of Visual Complexity in Building Occupants’ Perception of Environment: Case Study of Sale Office Lobby of Condominium

Main Article Content

วราภรณ์ ชลธิชานันทน์

Abstract

บทคัดย่อ


     ปัจจุบันธุรกิจคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจต่างตระหนักถึงอัตราการแข่งขันทางการตลาด จึงให้ความสนใจในการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของธรุกิจ สำหรับคอนโดมิเนียม สำนักงานขายเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผุ้บริโภคโดยเฉพาะบรรยากาศภายในโถงต้อนรับของสำนักงานขาย จากการสำรวจสำนักงานขายพบว่า องค์ประกอบการตกแต่งภายในของโถงต้อนรับมีความหลากหลายและซับซ้อน ทั้งรูปแบบของพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน รวมถึงระดับความส่องสว่าง ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้อาคารในระดับต่างๆ กัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จัดทำเพื่อศึกษาถึงความซับซ้อนของภาพที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้อาคาร กรณีศึกษาบริเวณโถงต้อนรับของสำนักงานขาย โดยการสำรวจจากผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 40 คน ด้วยวิธีการใช้ภาพจำลองเสมือนจริงที่มีการปรับระดับความซับซ้อนของภาพผ่านองค์ประกอบการตกแต่งภายใน ได้แก่ จำนวนโคมไฟแขวน,จำนวนลายบนผนังและระดบั ความส่องสว่าง ปัจจัยละ 2 ระดับ (น้อย-มาก) รวมเป็นจำนวนทั้งสิน้ 8 ภาพและทำการวเิคราะห์ทางสถิติโดยนำปัจจัยทั้ง 3 มาเปรียบเทียบ 2 กลุ่มสัมพันธ์กันเป็นการทดสอบเป็นคู่ (Paired-Sample T-Test) ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้งานรับรู้ถึงความซับซ้อนของภาพที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยให้ผลทางความรู้สึกที่แตกต่างกันในแต่ละภาพ จำนวนลายบนผนังและจำนวนโคมไฟมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญมาก ปัจจัยทั้ง 2 อยู่ตอนกลางของภาพทำให้ภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นหรือลดลง ส่วนระดับความสว่างมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญน้อย เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ไม่ได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับภาพ แต่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเพราะเกี่ยวข้องกับการระดับความสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งานและทำให้ผู้ใช้อาคารเห็นระดับความซับซ้อนของภาพที่แตกต่างกัน

คำสำคัญ : ความซับซ้อนของภาพ การรับรู้ โคมไฟแขวน ลายบนผนัง ระดับความส่องสว่าง

 

Abstract


     The current condominium projects have expanded in Bangkok. Entrepreneurs are recognizing the competitive markets. We are interested in the study of marketing strategies and needs of consumers. Sale
office of condominium, especial lobby, is a distribution channel to influence the purchasing decisions of consumers. The survey found that the various interior of lobby such as floor, wall, ceiling and the lighting design has influenced the perception of the customers. This research was conducted to study the effect of visual complexity in occupants’ perception of environment: case study of sale office of condominium, a questionnaire
was given to 40 participants. The experiment used a 2x2x2 between pendants, wall decoration and illuminance; with each set comprising the complexity a total of 8 images each of minimum, maximum level.
The results of the experiment showed that the participants’ perception was different in visual complexity. Data were analyzed paired-sample T-test, revealing statistical significances for pendants and wall decoration (p < .05). The two factors in the middle picture could increase or decrease visual complexity. The level of illuminance could not increase the complexity of the image but the perceptions of the users were affected by the level of brightness, which was suitable for working. And the level of brightness helped the users to differentiate visual complexity.

Keyword: Visual Complexity Perception Pendant Wall Decoration Illuminance

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles