แนวทางในการบรรเทาปัญหาอุทกภัย กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

ณัฏฐกิษฐ นบนอบ

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางในการบรรเทาปัญหาจากอุทกภัย และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประกันอุทกภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในอำเภอพระนครศรีอยุธยา เสนา และบางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยใช้สถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก พบว่าสาเหตุมาจากนํ้าล้นตลิ่งและนํ้าท่วมขัง ประชาชนได้มีการเตรียมตัวในการป้องกันและแก!ขปัญหาและเห็นว่าอุทกภัยเป็นเรื่องปกติในพื้นที่ แต่การเกิดอุทกภัย ทวิความรุนแรงขึ้นผลกระทบจากอุทกภัยและมูลค่าความเสียหายด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นจากอดีต หน่วยงานเกี่ยวช้อง ได้ท่าแผนป้องกันและแก!ฃปิญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประสบภัย แต่เนื่องจากมีช้อจำกัดของการ จัดการแก้ปัญหาและอุทกภัยในพื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้น ท่าให้เกิดความต้องการประกันภัยเพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทประกันภัยของ เอกชนไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงของความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น ประชาชนทุกระดับรายไต้ต้องการให้รัฐสนับสนุน การประกัน และพบว่ายิ่งระดับรายได้ตํ่ามีความสนใจมีประกันสูงขึ้น รัฐจึงควรเช้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการอุทกภัย โดยการท่าประกันภัยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ควรเช้าร่วมให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มรายได้ตํ่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ที่มีความต้องการประกันความเสี่ยงในรูปแบบของการประกันอุทกภัยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มรายไต้ที่สูงกว่าเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ให้มีหลักประกันที่มั่นคง และส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความเช้าใจหลักการประกันอุทกภัย อย่างเป็นระบบ

ค่าสำคัญ: อุทกภัย, ประกันอุทกภัย, การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก

 

Abstract

This study has been conducted to analyze the flood disaster’s impact on social and economic aspects and mitigation planning, and to focus on flood insurance in the critical area: Case study of Phranakhon Si Ayutthaya Province. The selected areas are Amphur Phranakhon Si Ayutthaya, Sena and Bang Ban. The samplings are randomly selected and analyzed using descriptive statistics and Logistic regression. The findings reveal that the floods are a series of overflow of inland water and drainage flood that hit different areas in this province. Although flooding is a common and annual occurrence, the local people who live in the risky and critical area suffer from the loss of socio-economic impacts and continue to increase significantly as a result of complexity, uncertainty and vulnerability of flood disaster. The flood prevention and mitigation mechanisms among Government agencies, Local administrations, and other relevant private sectors cooperate, assist, and provide financial support to flood effected people, however, due to the limited performances toward the flood prevention and mitigation program led to inefficient flood operations during flooding periods. เท any occurring flood disaster or expected to occur in the critical area, the private insurers are unable to insure against the peril of flood due to the insurers can not cover their flood insurance risk. Logistic regression has identified that lack of flood insurance can be highly detrimental to many low income people who interested in protecting their property from the flooding insurance. Therefore, the government needs to create the Flood Insurance Program and provide the higher education development planning on the flood insurance especially for the low income farmer to absorb the unacceptable risk from the potential catastrophic nature of flooding hazard.

Keyword: Flood Disaster, Flood Insurance, Logistic Regression

Article Details

How to Cite
นบนอบ ณ. (2012). แนวทางในการบรรเทาปัญหาอุทกภัย กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Asian Creative Architecture, Art and Design, 13(2), 25–35. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/4093
Section
Research Articles