การสื่อสารผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์

Main Article Content

เรวัต สุขสิกาญจน์

Abstract

บทคัดย่อ

การออกแบบผลิตภัณฑ์  เป็นกิจกรรมทางวิชาชีพในการสร้างสรรค์รูปแบบ  และประสิทธิภาพการใช้สอยของสิ่งของเครื่องใช้  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตเป็นหลัก  สามารถแบ่งประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายสาขา เช่น  การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค  การออกแบบยานพาหนะ  การออกแบบเครื่องเรือน  การออกแบบเครื่องประดับ  การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา  การออกแบบสิ่งทอ  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย  ทั้งนี้ต้องอาศัยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคทางทัศนศิลป์  การใช้ภาษาภาพ  การรู้จักเลือกวัสดุ  โครงสร้าง  กลไก  การตกแต่งผิวภายนอกและภายในของผลิตภัณฑ์มาทำให้เกิดเป็นรูปร่างและมิติขึ้นมา  เราเรียกว่านักออกแบบผลิตภัณฑ์

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  นักออกแบบทุกคนต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญ กับการสื่อสารผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์  เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ว่า  นักออกแบบมีแนวความคิดอย่างไร  มีการสื่อความหมายหรือสื่อสารข้อมูล  และสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง  นำไปสู่การใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ มีประเด็นที่ควรคำนึงถึง  ดังนี้

1. การสื่อความหมาย  ต้องแสดงให้ผู้ใช้รับรู้ว่าลักษณะวิธีการใช้  หรือที่มาของแนวทางการออกแบบ  มีความหมายพิเศษหรืออาจจะมีความหมายแฝงเป็นอย่างไร

2. สัญลักษณ์  ต้องสื่อสารให้ผู้ใช้รับรู้ถึงลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่นักออกแบบได้ตั้งไว้

3. การใช้งาน  ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้บริโภคต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  ในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีหน้าที่ใช้สอยอย่างเดียว หรือหลายหน้าที่ก็ได้

4. ข้อมูลข่าวสาร  ควรจะสื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องในด้านประโยชน์และวิธีการใช้งาน  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและผลิตภัณฑ์ด้วย

5. รูปแบบ  ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีรูปทรง  ขนาด  สีสันสวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

คำสำคัญ: การสื่อสาร, การออกแบบผลิตภัณฑ์, ภาษาภาพ, การสื่อความหมาย, ข้อมูลข่าวสาร

 

Abstract

Product Design be way vocation activity in creating form, and utilization efficiency of the consumer goods, for quality of life development of both of physical human and mind. In the mainstream of product design is thinking of consumer and manufacturer first. Classify of the product design has various a branch such as Consumer Product, Transportation Design, Furniture Design, Jewelry Design, Ceramic Design, Textile Design, Packaging Design, etc. In order that, must live        a person that have the experience using technique in visual arts, visual language, knowledge of materials, structure, mechanic, texture of product to produce form and dimension. That is called Product designer.

In the product design succeed that, designer must consider and give precedence with the communication in product design. For a consumer know that how is the designer has the conceptual, there is meaning or communication the data, and can usable the products has with the understanding that is correct, that leads to highest efficiency use. There is the issue that should consider, as follows;

1. Meaning; that show to user know how to use, source of concept design, specific meaning or connotation of the product.

2. Symbol; that is communicate with user know about usability character of the products for has can to use is correct follow the objective.

3. Usability; every kind of products will must have correct function follow aim keeps, are response to consumer need, efficiency using. In one product may be only one function or more.

4. Information; that is communicate with consumer understand about function and how to use of products. It is the image of organization and products.

5. Shape and Form; the design of product that must have form, size, color, beautiful and attractive for use. All of these intend to taste aim target group.

Keyword: Communication, Product Design, Visual language, Meaning, Information

Article Details

How to Cite
สุขสิกาญจน์ เ. (2012). การสื่อสารผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์. Asian Creative Architecture, Art and Design, 13(2), 63–73. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/4116
Section
Research Articles