การออกแบบ “สิริจนฺทเจดีย์” : เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุ และอัฐบริขารของหลวงปู่คูณ สิริจนฺโท วัดป่าทรงธรรม บ้านสามขัว ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร

Main Article Content

เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร
สิทธา กองสาสนะ

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้จะกล่าวถึงกระบวนการออกแบบ “สิริจนฺทเจดีย์” เพื่อใช้เป็นสถานที่บรรจุอัฐิธาตุ และอัฐบริขารของหลวงปู่คูณ สิริจนฺโท ณ วัดป่าทรงธรรม บ้านสามขัว ต.ดงเย็น  อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการออกแบบของผู้เขียน และทีมงาน ผ่านกรอบแนวคิดหลักของการออกแบบเจดีย์ ที่เน้นความเรียบง่าย สมถะ ทั้งในแง่ของพื้นที่ใช้สอย รูปทรง ขนาดและสัดส่วน รวมไปถึงการใช้ระบบคติสัญลักษณ์ในการสร้างความหมายทางสถาปัตยกรรมขึ้นในหลาย ส่วนของการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ ตัวตน และปฏิปทาการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฯ โดยสื่อสารผ่านรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย

คำสำคัญ : การออกแบบเจดีย์, สิริจนฺทเจดีย์, หลวงปู่คูณ สิริจนฺโท

 

Abstract

This article is about the design process of Sirijuntachedi; the Memorial Chedi of Luang Poo Koon Sirijunto, at Wat Throngdhamma, Ban Sarm -Kgua, Tambon Dong – yen, Ampur Muang, Mukdaharn Province. It reveals the design experience through the conceptual design framework which focused on the modest and humble patterns in function, form, scale and proportion. The design is also intended to search for symbolic expressions that will able to represent the identity and the doctrine of Luang Poo Koon Sirijunto in Thai –contemporary architectural style.

Keywords : The Design of Chedi, Sirijuntachedi, Luang Poo Koon Sirijunto

Article Details

How to Cite
ทัศนลีลพร เ., & กองสาสนะ ส. (2012). การออกแบบ “สิริจนฺทเจดีย์” : เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุ และอัฐบริขารของหลวงปู่คูณ สิริจนฺโท วัดป่าทรงธรรม บ้านสามขัว ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร. Asian Creative Architecture, Art and Design, 13(2), 97–113. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/4124
Section
Research Articles