บริบทที่แตกต่างของความเป็นสมัยใหม่ในประเทศไทย

Main Article Content

ญาณินทร์ รักวงศ์วาน

Abstract

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ (Modern) เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ที่มีผลกระทบต่อโลกในด้านต่างๆ อันนำไปสู่  การเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เช่น การเมืองการปกครอง  ศิลปวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ สถาปัตยกรรมฯ บทความชิ้นนี้ต้องการนำเสนอ  บริบทที่แวดล้อมอันแตกต่าง  ระหว่างสังคมในยุโรปอันเป็นแหล่งกำเนิดแนวคิดยุคใหม่  และประเทศไทยที่มีบริบทในการเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่แตกต่างกัน  อันนำมาซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน  ที่ต้องเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การตระหนักรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมมีบริบทเงื่อนไขเป็นสำคัญ  และจำเป็นต้องมีเงื่อนไขนั้นๆในปริมาณที่เพียงพอ  เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

คำสำคัญ : สมัยใหม่ , บริบทสมัยใหม่ , สังคมไทย

 

Abstract

Modernism is a social phenomena that  founded in 18th centaury in Europe. The new concept was influence the World in many issues : politic system , culture , economic system , architecture ,etc. This article has an objective to describe a difference of social environment context between Europe and Thailand to develop a modern concept. This phenomena is a social experience for explain about necessary condition in social context that cause in social change.

Key Words : Modernism , Context of Modernism , Thailand social context

Article Details

How to Cite
รักวงศ์วาน ญ. (2012). บริบทที่แตกต่างของความเป็นสมัยใหม่ในประเทศไทย. Asian Creative Architecture, Art and Design, 9(1), 33–42. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/4217
Section
Research Articles