การศึกษาวิธีการเขียนแบบตำแหน่งร่มเงาในงานเขียนแบบไอโซเมตริก (A Study of the Shade and Shadow Projection Method in Isometric Drawing)

Main Article Content

วีระยุต ขุ้ยศร
สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ

Abstract

บทคัดย่อ
        ปัจจุบันตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบร่มเงามีจำนวนน้อยและที่มีใช้อยู่นั้นได้แสดงวิธีการเขียนแบบร่มเงาบนวัตถุในงานแบบไอโซเมตริกเพียงแค่วิธีเดียว คือ กำหนดทิศทางแสงในกล่องแสงที่ทำมุมทแยงกับวัตถุด้วยมุม 45° เท่านั้น ผู้วิจัยได้เห็นถึงจุดสังเกตนี้ว่าเป็นปัญหาในการศึกษาของนักศึกษาในกรณีที่องศาของทิศทางแสงเปลี่ยนจะไม่สามารถหาตำแหน่งร่มเงาได้ชัดนัก ผู้วิจัยศึกษาหาแบบจำลองเพื่อใช้ทำความเข้าใจการเกิดแสงเงาในกล่องแสง และเพื่อศึกษาวิธีการหาตำแหน่งร่มเงาในงานเขียนแบบไอโซเมตริกด้วยวิธีอื่นๆ เมื่อตำแหน่งองศาทิศทางแสงหรือลักษณะระนาบรับเงาเปลี่ยนไป การศึกษาวิจัยนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาปรับปรุงวิธีเขียนแบบร่มเงาเพื่อใช้สอนในวิชาหลักการเขียนแบบเบื้องต้นโดยเฉพาะการเขียนแบบภาพไอโซเมตริก วิธีการวิจัยนี้ด้วยการทดลองทำแบบจำลองกล่องแสงให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่านักศึกษาสามารถเข้าใจการเกิดร่มเงาได้ง่ายขึ้นและเป็นที่พึงพอใจของนักศึกษาในการศึกษาด้วยแบบจำลองกล่องแสงนี้ และยังสามารถสรุปผลวิธีการหาตำแหน่งเงาได้เพิ่มเติมจากวิธีการเดิม ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนวีธีได้ตามระนาบรับเงาที่เปลี่ยนไปได้ โดยการใช้กล่องแสงในการทดลองมาวิเคราะห์ได้วิธีการ 3 วิธี คือ 1. การหาตำแหน่งร่มเงาโดยใช้เส้นแสงหลักตัดกับเส้นแสงในรูปด้านบน (วิธีเดิม) 2. การหาตำแหน่งร่มเงาโดยใช้เส้นแสงหลักตัดกับเส้นแสงในรูปด้านหน้า และ 3. การหาตำแหน่งร่มเงาโดยใช้เส้นแสงหลักตัดกับเส้นแสงในรูปด้านข้าง และยังสามารถปรับวิธีตำแหน่งร่มเงาได้ตามระนาบรับเงาที่เปลี่ยนแปลงไป

คำสำคัญ : ร่ม เงา เขียนแบบไอโซเมตริก แสง กล่องแสง ระนาบรับเงา

Abstract
Nowadays, there is a bit of study about shade drawing. Although described in the current drawing shadows on objects in only isometric method. It is the direction of light in a light ray box at an angle oblique to the object with only a 45° angle. Researchers have seen it as a student’s problem in the degree of directional light switch will not be able to find shade. This research study used a model to understand the shadows in the light ray box and to study the method for find shade in isometric drawing in other ways when the degrees of light or shadow effects change. This research study is part of basic drawing subject related to the isometric which was improved. Research methods of experimental modeling with light ray boxes are
for students to test. The results show that students can more easily grasp the shadow and the satisfaction of the students in this study, a model of a light ray box. Researchers have to find the method to find a shade that is different from the old method. The method can also be modified by changing the shadow point by using a light ray box in the experiments were 1. Finding the shadow position by using the main light line in contrast with the light line on the top view which is the old method 2. Finding where shadow using main light line, the intersection with the light line on the front view and 3. Finding the shadow point by using the main light line in contrast to the light line on the side view. We can use the method to locate the shadow of the three methods according to the plane’s shadow when it changes.

Keywords : Shade Shadow Isometric Drawing Light Light Ray Box

Article Details

How to Cite
ขุ้ยศร ว., & บุณยฤทธิกิจ ส. (2016). การศึกษาวิธีการเขียนแบบตำแหน่งร่มเงาในงานเขียนแบบไอโซเมตริก (A Study of the Shade and Shadow Projection Method in Isometric Drawing). Asian Creative Architecture, Art and Design, 21(2), 108–122. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/47514
Section
Research Articles