ความหมายของคำว่า “ที่ว่าง” ในกฎหมายควบคุมอาคาร The Word “Space” and Its Meaning in the Building Control Law

Main Article Content

พัฒนะ จรรยาสุทธิวงศ์
โกวิทย์ พิมพวง
วิภาวรรณ อยู่เย็น

Abstract

บทคัดย่อ

        บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการอธิบายความหมายของคำว่า “ที่ว่าง” ในหนังสือถามข้อหารือ และ
หนังสือตอบข้อหารือกับกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อมูลที่ใช้ได้มาจากข้อหารือกฎกระทรวงฉบับที่ 55ฯ เกี่ยวกับคำนิยามศัพท์ “ที่ว่าง” ซึ่งปรากฏในหนังสือรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552 ผลการวิเคราะห์พบว่า คำว่า “ที่ว่าง” ในกฎกระทรวงฉบับที่ 55ฯ เป็นคำที่มีผลกระทบต่ออาคารทุกหลังในประเทศไทย เนื่องจากเจ้าของอาคารต้องเสียสิทธิการก่อสร้างบางส่วนหรือทั้งหมด

คำสำคัญ: ที่ว่าง กฎหมายควบคุมอาคาร อาคาร คำนิยามศัพท์

Abstract

        This article aims for comparison the word “Space” of 3 sets of documents such as: the ask documents, the answer documents and the Ministerial Regulations LV [B.E. 2543] in the Building Control Act B.E. 2522. The information for this study for meaning of the word “Space” for consultation in the Department of Public and City plan documents from B.E. 2543 - B.E. 2552. From the study, it is found that the word “Space” affects every building in Thailand because the building owners have to loss their some or all right to build.

Keywords: Space The Building Control Law Building Definition

Article Details

How to Cite
จรรยาสุทธิวงศ์ พ., พิมพวง โ., & อยู่เย็น ว. (2016). ความหมายของคำว่า “ที่ว่าง” ในกฎหมายควบคุมอาคาร The Word “Space” and Its Meaning in the Building Control Law. Asian Creative Architecture, Art and Design, 22(1), 40–55. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/65053
Section
Research Articles