บทบาทและการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร The Role of Lumpini Park, Bangkok, and Its Developing Plan

Main Article Content

เจนณรงค์ สมพงษ์
วราลักษณ์ คงอ้วน

Abstract

บทคัดย่อ

        บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของสวนสาธารณะสวนลุมพินี วิเคราะห์การให้บริการและการใช้พื้นที่ของประชาชนในสวนสาธารณะสวนลุมพินี และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะสวนลุมพินีโดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การจัดแบบสอบถามและการสำรวจภาคสนาม ผลการศึกษาพบว่า สวนลุมพินีครอบคลุมพื้นที่ 0.58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 360 ไร่ มีเส้นทางการเข้าถึงสายหลัก ได้แก่ ถนนสารสิน ถนนราชดำริถนนพระรามสี่และถนนวิทยุ ประชาชนจึงสามารถเดินทางเข้าถึงสวนสาธารณะได้ทั้งด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจำทาง รถไฟลอยฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รถจักรยานและการเดินเท้า สวนลุมพินีมีองค์ประกอบของสวนสาธารณะทั้งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ การออกกำลังกาย ฯลฯ จึงส่งผลให้สามารถรองรับและให้บริการแก่ประชาชนได้ทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งมีศักยภาพในการให้บริการสูงกว่ามาตรฐานของสำนักงานสวนสาธารณะที่กำหนดให้สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะระดับย่าน เมื่อพิจารณาในส่วนของผลจากแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะ ทั้งในวันทำงานและวันหยุด มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2.5) ในเรื่องของความร่มรื่นของต้นไม้และสิ่งแวดล้อมภายในสวนสาธารณะ และมีความต้องการในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2.5) ในเรื่องการเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่สวนสาธารณะการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและมาตรการในการตรวจสอบดูแล การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสวนสาธารณะ การเพิ่มจำนวนถังขยะภายในสวนสาธารณะ การพัฒนาพื้นที่ที่รกร้างให้เป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบการใช้ประโยชน์สวนสาธารณะสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกกลุ่มคน ดังนั้น ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนลุมพินี จึงได้แก่ การพัฒนาทางด้านกายภาพเพื่อก่อให้เกิดการความสะดวก ปลอดภัยในการใช้บริการสวนสาธารณะและมีศักยภาพในการรองรับปริมาณการใช้งานของประชาชนทุกกลุ่ม

คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนา สวนสาธารณะ สวนลุมพินี

Abstract

 
     The objectives of this research article are 1) to study the generality of Lumpini Park, 2) to analyze services and people behavior in the area, and 3) to suggest improvement and development guidelines for Lumpini Park. The data gathering tools used in this research are questionnaire and field survey. The result of the research shows that Lumpini Park covers 0.58 square kilometers or about 360 Rai. It can be reached through Sarasin Rd., Ratchadamri Rd., Rama 4 Rd., and Witthayu Rd. Therefore, people can visit the park by private car, bus, BTS Skytrain, MRT Subway, bicycle, or on foot. Lumpini Park consists of characteristics of public parks for recreation, exercise, etc. Consequently, it is visited by people of every gender and age and it provides services much more than category standard of Public Parks Office, Lumpini Park has categorized as District Park. Considering the result from the questionnaire, people who visit the park in both workday and weekend are highly satisfied with the shady area that the park provides (the average value is more than 2.5).However, the demand for light, safety policy, trash receptacles, developing deserted area and design the public park for everyone are considerably high (the average value is more than 2.5). Thus, the improvement and development guidelines for Lumpini Park will focus on developing physical conditions of the park in order to promote safety and comfort and improving its potentiality in supporting more visitors of every group.

Keywords: Development Guideline Public Park Lumpini Park

Article Details

How to Cite
สมพงษ์ เ., & คงอ้วน ว. (2016). บทบาทและการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร The Role of Lumpini Park, Bangkok, and Its Developing Plan. Asian Creative Architecture, Art and Design, 22(1), 56–69. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/65056
Section
Research Articles