การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วน ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ผู้แต่ง

  • พระมหาบรรพต กิตฺติปญฺโญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • รัฐพล เย็นใจมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • อนุวัต กระสังข์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, ประชาชน, การพัฒนาชุมชน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 2) ศึกษาความสัมพันธ์การมีส่วนร่วม หลักอปริหานิยธรรม 7 กับประชาชนในการพัฒนาชุมชน 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้จำนวน 382 คน การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ การสัมภาษณ์เชิงลึกการให้ข้อมูลสำคัญ การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา

วิเคราะห์เนื้อหา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วม หลักอปริหานิยธรรม 7 กับประชาชนในการพัฒนาชุมชน ทุกด้านมีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน เกิดจากประชาชนบางกลุ่มไม่มีความรับผิดชอบขาดเทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนการประชุมประชาคมหมู่บ้านที่ดีต่อการประชุม และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ควรที่จะมีระบบให้ทุกชุมชนมีการปรึกษาในการพัฒนา ให้ผู้นำชุมชนมีการปรึกษาในเรื่องของการพัฒนาชุมชนเพื่อเดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน

References

ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์.(2553.) การมีส่วนร่วมของประชาชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

ธัญญลักษณ์ สาวันดี. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ จังหวัดระยอง (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย.

พรนภา จิวาลักษณ์. (2557). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

(วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

พระธวัชชัย สนฺติธมฺโม (วรรณนาวิน). (2563). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์), พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย.

ภูดิศ ยศชัย. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในการ

ช่วยเหลือกิจการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (วิทยานิพนธ์

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย.

ศิรินรักษ์ สังสหชา. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย.

สามารถ ยิ่งกำแหง. (2553). แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชาวบ้านหินหล่อง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา(วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา), นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

ปัญญา ลอดเกิด. (2557). การประเมินมาตรฐานการบริหารด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท), ลำบาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

Cohen John M. el at. (1980). Participation’s Place in Rural Development,Seeking Clarity Through Specificity, World Development.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-02

How to Cite