ประสิทธิภาพการให้บริการจัดการขยะของเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้แต่ง

  • พระใบฎีกาสุทธิพันธ์ จารุวณฺโณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ธิติวุฒิ หมั่นมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • อนุวัต กระสังข์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพ, การให้บริการ, การจัดการขยะ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการให้บริการจัดการขยะ ศึกษาความสัมพันธ์หลักพุทธธรรมกับประสิทธิภาพการให้บริการจัดการขยะและศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อประสิทธิภาพการให้บริการจัดการขยะ ใช้ระเบียบ วิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 385 คน การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 9 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับประสิทธิภาพการให้บริการจัดการขยะ โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพการให้บริการจัดการขยะ ด้านการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.85, S.D. =1.037) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ 4 กับประสิทธิภาพการให้บริการจัดการขยะ โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมาก (R=0.919**) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย ขยะเกิดขึ้นอย่างมากหลาย ยังมีไม่เพียงพอต่อจำนวนครัวเรือน จุดรองรับขยะยังมีน้อย ควรเพิ่มจำนวนถังขยะให้เพียงพอในชุมชน แยกสีตามประเภทของขยะ ควรจัดทำโครงการอบรมการคัดแยกขยะ รวมถึงให้รางวัลชุมชนที่มีการคัดแยกขยะ ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรพบปะประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนรวมถึงตอบปัญหาข้อสงสัยของประชาชน

References

กรมควบคุมมลพิษ. (2556). รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

กรมอนามัย. (2561). การคัดแยกขยะเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ. สืบค้น 22 กรกฎาคม 2564, จาก https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledgs/wastemanagement/

เทศบาลเมืองท่าใหม่. (2564). สภาพและข้อมูลพื้นฐาน. สืบค้น 22 กรกฎาคม 2564, จาก http://www.thamaicity.go.th/general3.php

ปรีดา แย้มเจริญวงศ์. (2531). การจัดการขยะมูลฝอย. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ศุภวัตร วิชัย. (2554). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทั่วไป). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.

สันชัย พรมสิทธิ์. (2562). การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 9(1), 67-81.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-02

How to Cite