การประยุกต์ใช้พละ 4 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของบุคลากร สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • อวยชัย รางชัยกุล บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้นำเสนอการประยุกต์หลักพละ 4 มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ ปัญญาพละ กำลังความรู้ วิริยะพละ นำสู่ปฏิบัติ อนวัชชพละ ซื่อสัตย์สุจริต และสังคหพละ มีจิตอาสา ซึ่งสามารถพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นของบุคคลในการปฏิบัติงาน สมรรถนะจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์พันธกิจ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์กรประสบผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงส่งผลถึงการปฏิบัติงานที่ได้ผลงานที่มีคุณภาพมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว ประหยัด สำเร็จตรงเวลา มีความสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ส่งผลเกิดประโยชน์สูงสุด และผลลัพธ์ที่ได้มีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยปฏิบัติตามหลักธรรมพละ 4 ประการที่เป็นกำลังในการดำเนินชีวิตให้ ประสบความสำเร็จด้วยความมั่นใจและปลอดภัย นอกจากไม่หวั่นไหวต่อภัยทุกอย่างและยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อองค์กรและประชาชน 

References

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2552). สมรรถนะข้าราชการ สำนักปลัดงานปลัดกระทรวง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (รายงานวิจัย) กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ขจรศักดิ์ ศิริมัย. (2565). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมรรถนะ. สืบค้น 7 มกราคม 2565, จาก https://readgur.com

เดชา เดชะวัฒนไพศาล. (2543). Competency – Based Human Resources Management. กรุงเทพฯ: HR Magazine

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2559). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 34). กรุงเทพฯ: มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

เลิศชัย สุธรรมานนท์. (2560). กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. (2545). พฤติกรรมองค์กร: ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สำนักงาน ก.พ. (2565). การพัฒนาข้าราชการ. สืบค้น 6 มกราคม 2565, จาก https://www.

ocsc.go.th/csti

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2548). แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency. กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์จำกัด (มหาชน).

Nadler. (1989). Corporate Human Resource Development. NewYork: Van.Nostrand Reinhold Company.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-02

How to Cite