หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ชัชนิธิฐา ชัชวาลวงศ์ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด

คำสำคัญ:

หลักพุทธธรรม, การพัฒนาภาวะผู้นำ, เยาวชน

บทคัดย่อ

ภาวะผู้นำถือว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า ควรเริ่มต้นที่การสร้างภาวะผู้นำให้เกิดกับผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กร จะต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภาวะผู้นำไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ แต่เกิดจากการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเพื่อนำไปใช้ให้ถูกต้องตามหน้าที่ จึงจำเป็นต้องมีเทคนิคสำคัญเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียนรู้หรือฝึกฝนตนเองจนสามารถนำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้พ้นจากปัญหา หรือบรรลุจุดมุ่งหมาย โดยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชนโดยการดำเนินงานของชุมชนในกรุงเทพมหานครตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ความเป็นคนดีที่สมบูรณ์นึกถึงประโยชน์ของส่วนร่วมในชุมชนเป็นหลักสร้างสรรค์ด้วยความรู้บริหารงบประมาณที่คุ้มค่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์และให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชนในด้านคุณธรรมตลอดจนสามารถบริการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนสืบไป  

References

กาญจนา แก้วเทพ. (2541). สื่อสารมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.

กิ่งแก้ว ศรีสาลีกุลรัตน์. (2555). การพัฒนาองค์กร. สืบค้น 1 มกราคม 2565, จาก https://www.gotoknow.org.

ชัชวาลย์ มากสินธ์. (2555). การพัฒนาชนบท. จันทบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ณรงค์วิทย์ แสนทอง. (2546). กล้าเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดข้ามสิ่งที่เป็นอยู่สูงสิ่งที่ต้องการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.

ธีรวลัย ศิลารัตน์. (2549). สารสนเทศเพื่อการศึกษาและค้นคว้า. จันทบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต). (2550). ภาวะผู้นำ. สืบค้น 1 มกราคม 2565, จาก https://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/state_of_leadership.pdf

สุพานี สฤษฏ์วานิช. (2550). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่: แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Richard,E. B. (2008). Competencies in the 21st Century. Journal of Management Development, (27), 5–12.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-02

How to Cite