อภิธรรมปริทรรศน์ : แสงทองแห่งธรรม

ผู้แต่ง

  • อรพิน ตันติวิรุฬห์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

คำสำคัญ:

อภิธรรม, ปรมัตถธรรม, พุทธศาสนา : ศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นความสำคัญของการศึกษาพระอภิธรรม พระอภิธรรมเป็นหลักธรรมที่แสดงปรมัตถธรรม อันเป็นความจริง 4 ประการ ได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน พระพุทธองค์ทรงวางแนวการปฏิบัติและนำหลักธรรมเพื่อสั่งสอน ให้สรรพสัตว์ได้รู้ถึงสัจจะ ความจริงที่ทรงรู้แจ้งชัดด้วยพุทธปัญญา การปฏิบัติด้วยหลักสติปัฏฐาน 4 ผู้ปฏิบัติตามจะถึงซึ่งอริยะบุคคล การเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อนำออกจากวัฏสงสาร อันเป็นวัฏฏจักรแห่งความทุกข์อันไม่สิ้นสุด อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้กล่าวถึง ทฤษฎีควันตัมซึ่ง เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์และอธิบาย ถึงการเปลี่ยนแปลง สสาร พลังงาน และความไม่แน่นอนในจักรวาล และกล่าวว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ เป็นศาสนาแห่งจักรวาล โดยเปรียบเทียบได้ทั้งจากหลักฟิสิกส์ หลักชีวะวิทยาและควันตัมฟิสิกส์ อภิธรรมเป็นหลักธรรมหนึ่งในพระไตรปิฎกที่เป็นแสงแห่งธรรม เป็นหลักคำสอนถึงวงจรแห่งการเกิดสังสารวัฏแห่งทุกข์ และวิธีแห่งการดับทุกข์ เป็นจุดเริ่มแห่งหนทางสู่ปัญญา พระอภิธรรมเป็นวิชามีเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เพื่อให้เข้าใจในเรื่องธรรมชาติของชีวิต เรื่องการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด สู่พระนิพพานอันเป็นจุดสูงสุดในพุทธศาสนา

References

กีรติ บุญเจือ. (2522). สารานุกรมปรัชญา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

จำรูญ ธรรมดา. (2565). อภิธรรมปริทรรศน์. กรุงเทพฯ: อภิธรรมโชติกวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

ฉลอง พันธุ์จันทร์และคณะ. (2564). วิเคราะห์ทฤษฎีปรมาณูนิยมในทรรศนะของพุทธปรัชญา. มจร.เลย ปริทัศน์, 2(1), 87-98.

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. (2547) ญาณวิทยา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

พระมหาโสภณ วิจิตฺตธมฺโม และพระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ. (2558). การศึกษาวิเคราะห์การตีความพระอภิธรรม ของพระเถระในพระพุทธศาสนา. มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 1(1), 45-58.

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). (2548). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุดคำวัด. กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2558). พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัม: ความเหมือนที่แตกต่าง. สืบค้น 27 มีนาคม 2565 จาก, https://www.mcu.ac.th/article/detail/14310

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). (2554). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (พิมพ์ครั้งที่ 16). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

ฟื้น ดอกบัว. (2555). ปวงปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศยาม.

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฏกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. (2534). พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล. ชุด 91 เล่ม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. (2552). การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching). กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.

K-cyber. (2016). สมาธิกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์. Science. (August5, 2016 ): Retrieved March 20, 2022, from https://dhammakayasite.wordpress.com/2016/08/05/first-blog-post/.

Nithee Siripat. (2016). Get started Your Mental Development with Temperance. Retrieved March 21, 2022, from www.Siripat.com and Academiae Network. Reading Number 002226.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-02

How to Cite