วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์

การเปิดรับบทความในธีม “สิ่งแวดล้อมและโรคระบาด ในยุคมนุษย์คุกคามระบบนิเวศ (Anthropocene)”

โดยผู้สนใจสามารถ ส่งบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jssnu/index

หรือ E-mail : journalofsocsciencesnu@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หน่วยวารสาร โทร:0-5596-1912

ประเด็นในบทความ

- การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติจากฝีมือมนุษย์

- การเมืองสีเขียวและขบวนการทางสังคม จากปฏิรูปสู่ปฏิวัติ

- ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนิเวศวิทยาการเมือง

- การเมืองเรื่องโรคระบาด

- นโยบายรัฐและระบบสุขภาพ

- การบริหารงานภาครัฐ ในช่วงวิกฤต

- การปรับตัวภาคเกษตร กับภัยพิบัติจากมนุษย์

- ผลกระทบทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ความมั่นคงทางอาหารและอธิปไตยทางอาหารในยุควิกฤต

 

ทั้งนี้ บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) บนฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

***เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563***

92159795_1575436062615091_775093734088900608_o.jpg