คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารของ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างนักวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกเป็นผู้อ่านทบทวน (Peer Review) บทความละ 3 ท่าน ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review) บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์

คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารของ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างนักวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกเป็นผู้อ่านทบทวน (Peer Review) ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review) บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ

ขอบเขต

วารสารสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หรือปกิณกะ ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารสังคมศาสตร์ จะครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ทุกสาขา เช่น จิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นต้น

กระบวนการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ (Peer review) บทความละ 3 ท่าน ที่ตรงตามสาขาและหลากหลายสถาบัน ผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ต้องไม่อยู่ในสังกัดหรือหน่วยงานเดียวกัน และมีการใช้การประเมินแบบปกปิด (double blinded) ในการประเมิน โดยปกปิดชื่อผู้เขียนและชื่อผู้ประเมิน

กำหนดการตีพิมพ์

วารสารสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารวิชาการซึ่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ

  1. ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
  2. ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม