About the Journal

Journal of Science and Technology Phetchabun Rajabhat University
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เพื่อให้วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวารสารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทางกองบรรณาธิการจึงมีข้อกำหนดของวารสารดังต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (review article) ของคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์

 1. วารสารนี้ครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์
 2. กำหนดการออกวารสาร

วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

 1. การพิจารณาบทความ

4.1 การพิจารณาบทความเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบรรณาธิการตรงตามสาขาวิชาพิจารณาจำนวน 3 ท่านต่อ 1 บทความ

4.2 กรณีบทความมาจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กองบรรณาธิการจะพิจารณานำส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน

4.3 กรณีบทความมาจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กองบรรณาธิการจะพิจารณานำส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก 3 ท่าน

4.4 กรณีผลการพิจารณาบทความมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ กองบรรณาธิการจะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่านเพื่อประเมินบทความ และใช้มติผลการประเมินบทความตามเสียงข้างมาก

 1. รูปแบบการจัดพิมพ์บทความในวารสาร และวิธีการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
  • รูปแบบการจัดพิมพ์บทความเพื่อส่งให้กองบรรณาธิการพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กองบรรณาธิการกำหนด

วิธีส่งบทความ เจ้าของบทความจัดทำหนังสือนำส่งต้นฉบับบทความ พร้อมทั้งส่งต้นฉบับบทความในรูปแบบไฟล์ word และรูปแบบไฟล์ PDF มายังกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านทางเวปไซต์ของระบบ Thaijo