วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการเรียกเก็บค่าส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร เมื่อบทความที่ลงทะเบียนขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการวารสาร ในประเด็นรูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตเนื้อหารวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารเรียบร้อยแล้ว ในอัตรา 3,000 บาท ต่อ 1 บทความ โดยผู้เขียนบทความไม่สามารถขอคืนเงินค่าส่งบทความการตีพิมพ์ได้ภายหลังการชำระเงิน ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2161/2564)

ช่องทางการชำระเงินผ่าน QR-Code

QR-Code Link 1

QR-Code Link 2

ขั้นตอนการส่งหลักฐานการโอนเงิน

1. เข้าสู่หน้าจัดการบทความ

2. เลือกหัวข้อ "การสนทนา"

3. ตั้งหัวข้อการสนทนา "หลักฐานการโอนเงิน"

4. เมื่อตรวจสอบหลักฐานเสร็จเรียบร้อย ทางวารสารฯ จะดำเนินการแจ้งและส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้แต่งต่อไป