เกี่ยวกับวารสาร

นโยบาย :

 1. สนับสนุนผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
 2. เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
 3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาระดับชาติและสากล

 

ขอบเขตงาน :

เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอในรูปแบบ

 1. บทความวิชาการ
 2. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทำสำเร็จสมบูรณ์แล้ว
 3. ผู้เขียนบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
 2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ใช้นำเสนอผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 

กำหนดการเผยแพร่ :

ปีละ 2 ฉบับ ตามกำหนดเวลาดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 

ข้อกำหนดเฉพาะของวารสาร :

 1. บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ (Peer review)
 2. ข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครองเล่มนี้เป็นของผู้เขียนบทความ คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่ประการใด
 3. กองบรรณาธิการวารสาร ไม่สงวนสิทธิคัดลอกเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในบทความต่างๆ แต่ให้อ้างอิงที่มาของข้อความที่นำไปกล่าวอ้างในที่ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ