ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ปี 5 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม  - ธันวาคม 2561) ในรูปแบบของต้นฉบับบทความมาตรฐานสมบูรณ์

โดยเป็นบทความความงานวิจัย (Research Article)  บทความวิชาการ (Academic Article) รวมทั้งบทความปริทรรศน์หนังสือ (Book Review Article) ซึ่งเป็นผลงานทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์การเมือง การสื่อสารทางการเมือง สังคมวิทยาการเมือง การบริหารจัดการท้องถิ่นและนวัตกรรมสังคม เป็นต้น

รับผ่านระบบการลงทะเบียนและ Submit ใน ThaiJo2 เพียงช่องทางเดียว เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาระบบวารสารและฐานข้อมูลวารสารที่ศูนย์ TCI วางระบบไว้