กองบรรณาธิการ

 1. รศ. ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ตำแหน่ง บรรณาธิการบริหาร
 2. ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย
 4. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย
 5. รศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย
 7. รศ.ดร. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8. ผศ.ดร. อรนันท์ กลันทะปุระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 9. รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 10. ผศ.ศาสตรินทร์ตันสุน       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 11. ผศ.ดร. ภิรดาชัยรัตน์          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 12. ผศ.ดร. ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 13. ผศ.ดร. ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
 14. อ.ฑภิพรสุพร                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 15. อ.อัยรวีวีระพันธ์พงศ์         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 16. อ.ดร.นพพลอัคฮาด           มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์