ทีมบรรณาธิการ

รศ. ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   (ประธ่านบรรณาธิการ)

ศ.ดร.จิรโชค วีระสย             มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.จำนงค์  อดิวัฒนสิทธิ์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย

ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย

รศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.วัชรินทร์  ชาญศิลป์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร      มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ศาสตรินทร์   ตันสุน         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร. ภิรดา  ชัยรัตน์             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร. ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

อ.ฑภิพร   สุพร             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.นพพล  อัคฮาด          มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ.อัยรวี  วีระพันธ์พงศ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา