Contact

กองบรรณาธิการ รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-942-8579โทรสาร 02-942-8579 เว็ปไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/kupsrj อีเมลล์ kupsrj@gmail.com

Principal Contact

Wanlop Rathachatranon
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Support Contact

Noppon Akahat
Phone 02-942-8579