ติดต่อ

kupsrj@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

Wanlop Rathachatranon
Assoc. Prof. Dr.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Noppon Akahat
เบอร์โทรศัพท์ (66)0897107345