การประมูลในกระบวนการเลือกตั้งกับการสร้างสถาบัน รัฐสภาไทยให้เข้มแข็ง

  • ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
คำสำคัญ: การประมูล, กระบวนการเลือกตั้ง, สถาบันรัฐสภา

บทคัดย่อ

การศึกษาในบทความนี้จึงมุ่งสรุปถึงมูลเหตุที่น าไปสู่การสร้างระบบการ ประมูล ซึ่งเป็นการใช้เงินในการซื้อสิทธิขายเสียงในกระบวนการเลือกตั้งและลักษณะ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมูลตั้ง โดยอาศัยแนวคิดเรื่องหลักการเลือกตั้งมาเป็นฐาน การวิเคราะห์โดยพบว่า มูลเหตุที่น าไปสู่ระบบการประมูลในกระบวนการเลือกตั้ง ประกอบไปด้วย 1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยมภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่อิง อาศัยนโยบายประชานิยม 2) การปรับเปลี่ยนบทบาททางการเมืองของกลุ่มทุน และ 3) ความอ่อนแอของกลไกในกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งทั้งสามปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมูลตั้งมีลักษณะที่ส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 1) การขาดและลดทอนคุณค่าความเป็นตัวแทนที่เข้าสู่ระบบการเมือง 2) พรรคการเมือง ขาดความเข้มแข็ง และ 3) เกิดระบอบคหบดีสภาที่ขัดต่อปรัชญาการปกครองใน ระบอบรัฐสภา

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2014-06-23